www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Warszawa, 29  lipiec 2011 r.

MINISTERSTWO ROLNICTWA

       I ROZWOJU WSI

    Podsekretarz Stanu

      Jarosław Wojtowicz

 

UEM-wpr-075-3/11(517 -ml)

Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,

Przewodniczący Rady Gmin

 

     W związku z przejęciem przez Polskę w dniu 1 lipca 2011 r., na okres sześciu miesięcy, Przewodnictwa w Unii Europejskiej, jak również nawiązując do licznych uchwał i stanowisk, dotyczących uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, nadesłanych w ciągu ostatnich miesięcy do Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, w tym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, chcę wyrazić podziękowanie za Państwa głębokie zaangażowanie w trwającą obecnie na forum Unii Europejskiej debatę na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz włączenie się w proces formułowania priorytetów polskiej prezydencji. Jednocześnie pragnę poinformować, że przekazane przez Państwa postulaty znalazły odzwierciedlenie w opracowanych priorytetach Polski na czas prezydencji.

     W Programie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej określone zostały trzy strategiczne priorytety: Integracja europejska, jako źródło wzrostu, Bezpieczna Europa - żywność, energia, obronność oraz Europa korzystająca na otwartości. Kwestie rolnictwa i obszarów wiejskich, w związku z kluczową rolą. jaką odgrywają w zapewnieniu obywatelom europejskim bezpieczeństwa żywnościowego, ujęte zostały w ramach priorytetu Bezpieczna Europa - żywność, energia, obronność. Jedną z najistotniejszych dla Polski kwestii będzie reforma Wspólnej Polityki Rolnej. Na październik br. przewidziano publikację przez Komisję pakietu propozycji legislacyjnych w zakresie, m.in. systemu płatności bezpośrednich, rozwoju obszarów wiejskich oraz regulacji rynków. Zadaniem Polski będzie rozpoczęcie dyskusji nad przedstawionymi propozycjami Komisji i stworzenie podstaw do wypracowania wspólnego stanowiska przez państwa członkowskie oraz prowadzenia skutecznych negocjacji pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim przez kolejne państwa trio, czyli Danię i Cypr.

     Kluczową sprawą dla polskiej prezydencji jest określenie podstaw dla osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich, który oparty byłby na obiektywnych, a nie jak dotychczas, na historycznych kryteriach. Równie istotna jest praca nad porozumieniem dotyczącym silnego II filara. Kolejnymi ważnymi kwestiami, na które zwróci uwagę polska prezydencja, będzie rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, przyszłość rynku mleka i przetworów mlecznych, prace nad pakietem legislacyjnym dotyczącym polityki jakości produktów rolnych oraz uproszczenie WPR.

     Zdaniem Polski, WPR powinna wspierać rozwój silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa europejskiego, tak by w sposób efektywny wykorzystać potencjał rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zapewnić trwały rozwój społeczno- ekonomiczny obszarów wiejskich. Intencją Polski jest, aby nadać instrumentom WPR taki kształt, który umożliwi realizację polskich postulatów zawartych w Stanowisku Rządu do Komunikatu Komisji „ WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi" z dnia 4 lutego 2011 r.

     Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 24 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Plan uporządkowania strategii rozwoju, który zakłada opracowanie dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju, w tym Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Strategia została opracowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy udziale szerokiego grona osób reprezentujących ośrodki naukowo- badawcze w Polsce. Dokument ten wyznacza priorytetowe cele i działania, jakie będą realizowane w okresie 2011-2020 w zakresie rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

     Założeniem Strategii jest, aby do 2020 r. obszary wiejskie stały się atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno o charakterze rolniczym, jak i pozarolniczym, przyczyniając się tym samym do wzrostu gospodarczego kraju. Cel główny strategii to: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, vi> tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Będzie on realizowany poprzez działania wpisujące się w zakres pięciu celów szczegółowych:

-      Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;

-      Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;

-      Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;

-      Cel 4. Wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;

-      Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

     Pragnę zaznaczyć, że zgodnie z zapisami strategii: „Polskie rolnictwo wymaga przemian, które pozwolą wdrożyć model wielofunkcyjności, przy czym już obecnie rolnictwo w Polsce łączy funkcje produkcyjne z funkcjami środowiskowymi (w tym m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona bioróżnorodności). W przyszłości powinien być kontynuowany model rolnictwa oparty na gospodarstwach rodzinnych. W dokumencie zostało podkreślone szczególne znaczenie środowiskowe i społeczne małych gospodarstw rolnych. Ponadto, zgodnie z zapisami strategii, gospodarstwa małoobszarowe posiadają duży potencjał produkcji tradycyjnej żywności lokalnej lub produktów niszowych, a rozdrobniona struktura działek rolnych będących w posiadaniu gospodarstw małoobszarowych nierzadko wnosi szczególną wartość w zachowanie walorów krajobrazowych i środowiskowych regionów (np. mozaikowatość i zmienność rodzaju użytkowania użytków rolnych).

     Chciałbym podkreślić, że doceniam dotychczas otrzymane z Państwa strony wsparcie w procesie kształtowania przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej oraz dbałość o rolnictwo i obszary wiejskie, jednocześnie zachęcając Państwa do dalszej aktywności w tym zakresie.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże