Gmina Czyże otrzymało dofinansowanie w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”

W ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” na realizację operacji (umowa Nr 00014-65150-UM1000124/19) pt. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże”

Celem głównym realizowanego projektu jest:  Regulacja  systemu  wodno  –  kanalizacyjnego na terenie Gminy Czyże

Rezultatem realizacji projektu będzie:

                     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże

                     Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czyże

Wartość projektu: 2 655 999,96 PLN

Wkład Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 : 1 690 011,00 PLN

 

 

 

                                                                                                             

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuje w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - rozbudowa sieci i budowa przyłączy w Gminie Czyże mająca na celu Regulacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie Gminy Czyże poprzez realizację dwóch zadań: 

Zadanie 1 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyże Gmina Czyże - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.                                                                                                                   

Zadanie 2 Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klejniki

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 421 850,00 PLN

Wkład Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 : 3 309 989,00 PLN