Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Walentyna Plewa
tel. (85)6818998

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.             Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.             Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

 

W  zakresie  danych  przetwarzanych  w  dokumentacji  papierowej  i  innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Wójt Gminy Czyże; 17-207 Czyże 98.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować  poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem  https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem Wójtem/Burmistrzem/Prezydentem miasta ….. można się skontaktować

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta ….. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez …….

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. iod@ugczyze.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

·         unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

-         zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-         zmiany danych zawartych w dowodzie,

-         upływu terminu ważności dowodu,

-         utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

·         uzyskania   przez   Panią/Pana   zaświadczenia   o   danych   własnych

zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

Pani/Pana   dane   będą   przetwarzane   na   podstawie   przepisów  ustawy  o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz  innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana  dane  do  Rejestru  Dowodów  Osobistych  wprowadzane   przez następujące organy:

-         organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

-         ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek   podania   danych   osobowych   wynika   z   ustawy   o   dowodach osobistych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Wójt Gminy Czyże; 17-207 Czyże 98.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować  poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem  https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem Wójtem Gminy Czyże można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Administrator Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator Wójt Gminy Czyże wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez Tel. 85 681 35 17 fax 85 681

89 91, e-mail:ugczyze@ugczyze.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. iod@ugczyze.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

·         zarejestrowania w związku z:

-         nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

-         zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

-         zmianą obywatelstwa,

-         wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

-         zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

·         rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

-         zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

-         wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

-         zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

·         uzyskania   przez   Panią/Pana   zaświadczenia   o   danych   własnych

zgromadzonych w rejestrze PESEL

·         usunięcia niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani  /  Pana  dane  do  rejestru  PESEL  wprowadzane   przez  następujące

organy:

-         kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt  urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-         organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-         organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-         wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

-         wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

PODANIA DANYCH

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.     Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżach; 17-207 Czyże 98.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować  poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem  https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżach można się skontaktować

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez Tel. 85 681 35 17 fax 85 68189 91, e-mail:ugczyze@ugczyze.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. iod@ugczyze.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

·         sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·         sporządzenia aktu małżeństwa

·         sporządzenia aktu zgonu

·         przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie

zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·         przyjęcia  oświadczenia  rozwiedzionego  małżonka  o  powrocie  do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

 

·         przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·         przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·         przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·         wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·         wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·         wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

·         wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·         sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·         realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

·         realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·         realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

·         realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·         dołączenia   do   aktu   stanu   cywilnego   wzmianki   dodatkowej   lub

zamieszczenia przypisku przy akcie

·         wydania dokumentów z akt zbiorowych

·         zameldowania

·         nadania numeru PESEL.

 

Dane  osobowe  z  rejestru  stanu  cywilnego  stanowią  podstawę  wpisów  w

rejestrze PESEL.

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane  osobowe  z  rejestru  stanu  cywilnego  stanowią  podstawę  wpisów  w

rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik

urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani  /  Pana  dane  do  rejestru  stanu  cywilnego  wprowadzane   przez następujące organy:

-  kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i

zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-    kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.