Informujemy o możliwości składania do Powiatowej Komendy PSP w Hajnówce wniosków o tzw. świadczenie ratownicze, przysługujące strażakowi ratownikowi OSP, który:

- osiągnął 65. rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 25 lat - w przypadku mężczyzn;
- osiągnął 60. rok życia i czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (przynajmniej 1 raz w każdym roku) przez co najmniej 20 lat w przypadku kobiet.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział przynajmniej raz w roku w działaniach lub akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Prawo do świadczenia ratowniczego w wysokości 200 zł (corocznie waloryzowanego!) z tytułu wysługi lat przysługuje na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Wniosek o jego przyznanie zawiera podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz określa załączniki, które potwierdzają bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych od 1 stycznia 2022 r. jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. jest to dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie min. trzech świadków. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31 grudnia 2011 r. potwierdzany jest przez pisemne oświadczenie min. trzech świadków.

Przynajmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych. Oświadczenia podlegają weryfikacji przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem jego wiarygodności, a następnie są zatwierdzane przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami komendant powiatowy PSP w formie decyzji przyznaje świadczenie ratownicze.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

https://www.gov.pl/web/kppsp-hajnowka/swiadczenia-ratownicze-dla-strazakow-osp

Niezbędny formularz stosownego wniosku i oświadczenia oraz Instrukcja pomocnicza dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych do pobrania poniżej.

Instrukcja pomocnicza dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubiegających się o przyznanie świadczenia ratowniczego, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych

  1. Za okres nieudokumentowany przez Państwową Straż Pożarną*, członek OSP zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia 3 świadków (spełniających wymogi art. 50 ust 4 i 5) wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych (wzór oświadczenia – do pobrania w załączniku)

  2. Po uzyskaniu oświadczeń świadków, członek OSP składa je do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w celu ich weryfikacji i uzyskania potwierdzenia.

  3. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia, członek OSP dołącza oryginały potwierdzonych oświadczeń do wniosku (załącznik do rozporządzenia MSWIA z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie wniosku  o przyznanie świadczenia ratowniczego) składanego do właściwego komendanta powiatowego/ miejskiego PSP (do pobrania w załączniku).

  4. Komendant powiatowy/miejski PSP rozpatrując wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego jednocześnie zatwierdza załączone oświadczenia świadków (art. 50 ust. 6).

  5. Organ przyznający   (właściwy   komendant   powiatowy/miejski   PSP) przyznaje świadczenie ratownicze od miesiąca złożenia wniosku.

  6. Członkowi OSP, który złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu wejścia jej w życie, spełnia wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

* - do wniosku nie dołącza się załączników w postaci pisemnych oświadczeń 3 świadków, w przypadku gdy Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (art. 50 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych).

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski:

 

1. Prezes

2. Wiceprezes

3. Komendant Gminny

4. Sekretarz

5.  Skarbnik

6.  Członek Zarządu
7.  Członek Zarządu
8.  Członek Zarządu
9.  Członek Zarządu
10. Członek Zarządu
11. Członek Zarządu
12. Członek Zarządu

- Piotr Stepaniuk

- Adam Baczyński

- Eugeniusz Andrejuk

- Andrzej Korniluk

– Andrzej Tychoniuk

– Leon Topolewski
– Mariusz Grygoruk
– Michał Moroz
– Jan Surel
– Sławomir Golonko
– Jan Chilimoniuk
– Rafał Oksentowicz


Jednostka OSP Czyże

 

Zarząd Jednostki:

 

Prezes

- Jan Ochrymiuk

Wiceprezes - Naczelnik

- Janusz Białowieżec

Sekretarz

- Stepaniuk Piotr

Skarbnik

- Andrzej Tychoniuk I

Gospodarz

- Mikołaj Bilkiewicz

Członek

Członek

- Tomasz Zabrocki

- Karpuk Jan


OSP Klejniki

 

Zarząd Jednostki:

 

Prezes

Wiceprezes i Naczelnik

Sekretarz

Skarbnik

Gospodarz

Członek   

- Adam Baczyński

- Andrzej Korniluk

- Mariusz Grygoruk

- Arkadiusz Paszkowski

- Adam Baczyński

- Jan Korniluk