DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI URZĘDU GMINY CZYŻE 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Czyże

17-207 Czyże

tel. 85/ 681 35 17

tel./fax 85/ 681-89-91

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminy Czyże

Urząd Gminy Czyże zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ugczyze.pl/ oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże. http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.07.2023 r.

Status pod względem zgodności z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest w pełni zgodna z wymogami WCAG 2.1. oraz z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronach internetowych informacje, w postaci artykułów lub załączników,  są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane po wejściu w życie ustawy o dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej www.ugczyze.pl

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

-  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

-  możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

-  na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

- możliwość odsłuchania treści artykułu

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

- powiększenie strony – Ctrl +

- pomniejszenie strony – Ctrl  

- poruszanie się pomiędzy sekcjami – Tab

Metoda przygotowania oświadczenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz zestawienia przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Urząd Gminy Czyże

Czyże 98

17-207 Czyże

tel. 85/ 681 35 17

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Czyże jest jednocześnie siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Na parterze budynku znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury z Biblioteką, a także referat ochrony środowiska. Dodatkowo Urząd Gminy zajmuje I piętro.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne od strony ulicy oraz wejście do Biblioteki od strony parkingu.

Do wejścia prowadzą: jednostopniowe schody z możliwością podjazdu wózkiem oraz z możliwością głosowego powiadomienia pracownika urzędu gminy.

Przed budynkiem wyodrębnione są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku dostępne są dwie pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów oznaczone są kontrastowymi- żółtymi nakładkami z warstwą antypoślizgową.

Wejście do budynku znajduje się na parterze budynku, w którym osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika urzędu.

Pracownik urzędu po zdefiniowaniu potrzeb osoby niepełnosprawnej realizuje je bądź zawiadamia merytorycznego pracownika, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniem zdolności ruchowej, osób ze szczególnymi potrzebami, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W urzędzie znajdują się dwie pętle indukcyjne.

W urzędzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) - klienci Urzędu Gminy Czyże, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z koordynatorem ds. dostępności za pomocą: tel.: 85/681 35 17, faks: 85/ 681-89 91,e-mail: ugczyze@ugczyze.pl bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany poniżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail. Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Kontakt z koordynatorem ds. dostępności możliwy jest w szczególności poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: ugczyze@ugczyze.pl

-  telefonicznie na numer telefonu:  85/ 681-35-17,

-  przesyłanie faksów na numer: 85/ 681-89-91

- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże