Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) od 1 lipca 2019 roku maja zastosowanie nowe formularze do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku.

Od 1 lipca 2019 r. rada gminy nie podejmuje uchwał określających wzory formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czyże oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

   

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czyże

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Podatki i opłaty lokalne

OSOBY FIZYCZNE

PODATEK  ROLNY

1) informacji o gruntach (IR-1)
2) załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
3) załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
4) załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)

PODATEK LEŚNY

1) informacji o lasach (IL-1)
2) załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
3) załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
4) załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
2) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (ZIN-1)

3) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZIN-2)

4) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)


OSOBY PRAWNE

PODATEK  ROLNY

1) deklaracji na podatek rolny (DR-1)
2) załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
(ZDR-1)

3) załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
(ZDR-2)

PODATEK LEŚNY

1) deklaracji na podatek leśny (DL-1)
2) załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
(ZDL-1)

3) załącznika do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
(ZDL-2)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
2) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
(ZDN-1)

3) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
(ZDN-2)