www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Urząd Gminy Czyże informuje, iż od dnia 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 163, poz. 981), istnieje możliwość, wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli zostaną jednocześnie spełnione warunki:


- wydobycie wykonywane będzie bez użycia środków strzałowych;
- nie będzie większe niż 10m3 w roku kalendarzowym;
- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

 

Ten kto zamierza podjąć wydobywanie na wyżej wymienionych warunkach obowiązany jest z 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomić do tym na piśmie starostę, określając:


-lokalizację zamierzonych robót
-planowany czas ich wykonywania

 

W przypadku naruszenia powyższych warunków i wymagań właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania kopaliny, a starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, równą wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej kopaliny.  

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże