DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.ugczyze.pl

Data publikacji strony internetowej w obecnym kształcie:  2023-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-07-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 • powiększenie strony – Ctrl +
 • pomniejszenie strony – Ctrl  
 • poruszanie się pomiędzy sekcjami – Tab

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 2023-07-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony. Raport z wynikami dostępności: https://wave.webaim.org/report#/http://www.ugczyze.pl/.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Anny Kuprianowicz, mailowo - a.kuprianowicz@ugczyze.pl lub telefonicznie – 85 655 44 19.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony: https://bip.brpo.gov.pl/pl     

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Czyże 98, 17-207 Czyże

 1. Do budynku prowadzą  2 wejścia: główne od frontu budynku oraz przy Sali Konferencyjnej. Do głównego wejścia prowadzą jednostopniowe schody przy których znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na parterze  po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Osoba niepełnosprawna może wezwać pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który po zdefiniowaniu potrzeb osoby
  niepełnosprawnej realizuje je bądź zawiadamia merytorycznego pracownika, który prowadzi dalszą obsługę osoby niepełnosprawnej i służy pomocą w opuszczeniu budynku.
  Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, osób z
  ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, które zgłaszają taką potrzebę
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 5. Na parkingach wokół budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem tuż przy wejściu głównym wyznaczono 1 miejsce parkingowe zaś drugie na tyłach budynku  przy wejściu do Biblioteki.
 6. Do budynku i wszystkich znajdujących się pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku są 2 przenośne pętle indukcyjne.
 8. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kontaktując się z koordynatorem ds. dostępności za pomocą: tel.: 85 655 44 19, faks: 85  681 89 91, e-mail: a.kuprianowicz@ugczyze.pl, bądź drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże, podając datę oraz godzinę wizyty w GOPS oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia GOPS zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
  Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna.