Posiłek w szkole i w domu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z powyższym zmiana powoduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu ze 150% do 200%.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8  ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe pomoc w ramach Programu przysługuje jeśli dochód nie przekracza 1552,00 zł co stanowi 200%  kryterium dochodowego  osoby samotnie gospodarującej  określonego w art. 8   ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc z Programu  w formie: dożywiania dzieci w szkole,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach złożyć wniosek o pomoc.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą –  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, zaświadczenie lub oświadczenie  o uzyskanym dochodzie.