W dniu 29 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Czyże.

2.       Sprawdzenie quorum obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b)     organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Czyże,

c)     odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 5 września 2023 roku o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej,

d)     odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 30 października 2023 roku w sprawie podpisów elektronicznych,

e)     odpowiedzi na petycję złożoną w dniu 12 września 2023 roku w sprawie przepisów Dyrektywy 2022/2555,

f)      przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego przez Gminę Czyże zadań w zakresie zarządzania drogami powiatowymi,

g)     przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czyże,

h)     ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

i)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

j)      podwyższenie kryterium dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

k)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

5.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XLVI, a XLVII sesją Rady Gminy Czyże.

6.       Wolne wnioski i zapytania.

7.       Zamknięcie obrad.

 

Galeria zdjęć