www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W dniu 24 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXI sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad.

2.Sprawdzenie quorum obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a) zmiany w budżecie gminy,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże,

c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r.,

d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyżew 2021 roku,

e) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże,

f) funduszu sołeckiego,

g) przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Czyże na lata 2021-2028,

h) rozpatrzenia petycji w sprawie SARS-CoV-2,

i) rozpatrzenia petycji w obronie prawdy, godności i wolności człowieka,

j) rozpatrzenie petycji w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego .

k) rozpatrzenie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

 

5.Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

6.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

7.Informacja z realizacji zadań „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020rok”.

8.Odpowiedzi na interpelację.

9.Zapytaniai wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże