gm. Czyże

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybory przeprowadzono do 133 rad, z czego:

1) do 118 rad gmin, z tego:

a)   do 110 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 8 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 14 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

2.   Wybierano łącznie 2099 radnych, z czego:

1)   1829 radnych rad gmin, z tego:

a)   1650 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   179 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   240 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

3.   Wybrano łącznie 2099 radnych, z czego:

1)   1829 radnych rad gmin, z tego:

a)   1650 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   179 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   240 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

4.   Wybory przeprowadzono w 1740 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1561 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 179 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 179 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 1073 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 110 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1650 okręgów wyborczych.

2.   Wybierano 1650 radnych spośród 4202 kandydatów zgłoszonych przez 416 komitetów wyborczych, w tym 371 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.   Wybrano 1650 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 1650 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 1471 okręgach wyborczych.

7.   Głosowania nie przeprowadzono w 179 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów. W związku z tym 179 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

8.   Głosowanie przeprowadzono w 695 obwodach głosowania.

9.   Uprawnionych do głosowania było 451662 osób, w tym 31 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

10. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 246741 osobom.

11. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 246744 osób, to jest 54,63% uprawnionych do głosowania.

12. Głosów ważnych oddano 241358, to jest 97,82% ogólnej liczby głosów oddanych.

13. Głosów nieważnych oddano 5386, to jest 2,18% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 1458, to jest 27,07% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3928, to jest 72,93% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.   Wybory przeprowadzono do 8 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 32 okręgi wyborcze.

2.   Wybierano 179 radnych spośród 1113 kandydatów zgłoszonych na 160 listach kandydatów przez 29 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 179 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 32 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 32 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 348 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 404786 osób, w tym 8 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 198547 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 198489 osób, to jest 49,04% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 195245, to jest 98,37% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 3244, to jest 1,63% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1448, to jest 44,64% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1796, to jest 55,36% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.   Wybory przeprowadzono do 14 rad powiatów, w których utworzono 54 okręgi wyborcze.

2.   Wybierano 240 radnych spośród 1669 kandydatów zgłoszonych na 275 listach kandydatów przez 47 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 240 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 54 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 54 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 812 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 588944 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 314634 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 314559 osób, to jest 53,41% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 303166, to jest 96,38% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 11393, to jest 3,62% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 6152, to jest 54,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5241, to jest 46,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego utworzono 4 okręgi wyborcze.

2.   Wybierano 30 radnych spośród 259 kandydatów zgłoszonych na 30 listach kandydatów przez 10 komitetów wyborczych.

3.   Wybrano 30 radnych.

4.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

5.   We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

7.   Głosowanie przeprowadzono w 1073 obwodach głosowania.

8.   Uprawnionych do głosowania było 899981 osób.

9.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 464963 osobom.

10. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 464837 osób, to jest 51,65% uprawnionych do głosowania.

11. Głosów ważnych oddano 447058, to jest 96,18% ogólnej liczby głosów oddanych.

12. Głosów nieważnych oddano 17779, to jest 3,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 5534, to jest 31,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12245, to jest 68,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 13.
Wybory do Rady Gminy Czyże

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.   Wybory przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 7 okręgach wyborczych.

4.   Głosowania nie przeprowadzono w 8 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9, nr 10, nr 12, nr 14, w których zarejestrowano jedną listę kandydatów.

5.   Uprawnionych do głosowania było 814.

6.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 494 osobom.

7.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 494 osób, to jest 60,69% uprawnionych do głosowania.

8.   Głosów ważnych oddano 490, to jest 99,19% ogólnej liczby głosów oddanych.

9.   Głosów nieważnych oddano 4, to jest 0,81% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 4, to jest 100,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 123;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 80 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 80;

6) głosów ważnych oddano 80;

7) radną została wybrana:

― KARCZEWSKA Edyta Elżbieta,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 135;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 93 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 93;

6) głosów ważnych oddano 91;

7) radnym został wybrany:

― BIAŁOWIEŻEC Janusz,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 109;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 64 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64;

6) głosów ważnych oddano 64;

7) radną została wybrana:

― IGNATIUK Iwona,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― KORZUNOWICZ Paulina,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― JAKONIUK Jolanta,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― ROMANIUK Anna,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― SAJEWSKA Anna,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 91;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 48 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 48;

6) głosów ważnych oddano 48;

7) radną została wybrana:

― TROFIMIUK Bogusława,

z listy nr 5            KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― BAZYLUK Dariusz,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― GAWRYLUK Krystyna,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 104;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 71 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 71;

6) głosów ważnych oddano 71;

7) radną została wybrana:

― FRANKOWSKA Irena,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― JANCZUK Piotr,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 116;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 64 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 64;

6) głosów ważnych oddano 64;

7) radną została wybrana:

― JEDNOCZKO Wiera,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― SUREL Jan,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) uprawnionych do głosowania było 136;

4) łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 74 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 74;

6) głosów ważnych oddano 72;

7) radnym został wybrany:

― WAWRESZUK Konstanty,

z listy nr 3            KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 5.
Wybory do Rady Powiatu Hajnowskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 15 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 3 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 33802.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 18192 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 18193 osób, to jest 53,82% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 17444, to jest 95,88% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 749, to jest 4,12% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 378, to jest 50,47% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 371, to jest 49,53% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

3)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA;

4)   lista nr 11             KWW ZIEMIA HAJNOWSKA;

5)   lista nr 12             KWW HAJNOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 16000;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 7910 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7911;

6)   głosów ważnych oddano 7700;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― ŁUKASZEWICZ Henryk;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― CZURAK Katarzyna;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― SIRAK Jerzy,

        ― SIENKIEWICZ-SUREL Barbara;

d)   lista nr 11 ― KWW ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― SACZKO Eugeniusz,

        ― SIEMIENIUK Małgorzata;

e)   lista nr 12 ― KWW HAJNOWSKA KOALICJA SAMORZĄDOWA uzyskała 1 mandat;

      radną z tej listy została wybrana:

        ― SADOWSKA Barbara;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 8993;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5124 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5124;

6)   głosów ważnych oddano 4866;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― FILIMONIUK Piotr,

        ― JARMOCIK Justyna;

b)   lista nr 11 ― KWW ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― SKIEPKO Andrzej,

        ― PETRUK Krzysztof Eugeniusz;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 8809;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 5158 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 5158;

6)   głosów ważnych oddano 4878;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― ŁUKIANIUK Mirosław,

        ― JAKUBOWSKA Katarzyna Elżbieta;

b)   lista nr 11 ― KWW ZIEMIA HAJNOWSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KORCZ Jan,

        ― NICZYPORUK Stefan;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.   Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 30 radnych.

2.   Wybory przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.

3.   Głosowanie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych.  

4.   Uprawnionych do głosowania było 899981.

5.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 464963 osobom.

6.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 464837 osób, to jest 51,65% uprawnionych do głosowania.

7.   Głosów ważnych oddano 447058, to jest 96,18% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.   Głosów nieważnych oddano 17779, to jest 3,82% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 5534, to jest 31,13% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 12245, to jest 68,87% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.   Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 1              KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 2              KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY;

3)   lista nr 3              KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI;

4)   lista nr 5              KKW KOALICJA OBYWATELSKA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 212685;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 107091 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 107067;

6)   głosów ważnych oddano 106016;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― KOSICKI Artur,

        ― MADRAS Tomasz Stefan,

        ― DĘBSKI Bogusław;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― NAZARKO Łukasz;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 3 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― PROKORYM Łukasz,

        ― AUGUSTYN Anna,

        ― PILECKI Karol;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 8 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 224350;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 110999 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 110969;

6)   głosów ważnych oddano 105741;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― WNUKOWSKI Paweł,

        ― DEC Leszek,

        ― BURNOS Wiesława,

        ― SUPIŃSKI Rafał;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― CIEŚLUKOWSKI Cezary,

        ― DYJUK Bogdan;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― NASZKIEWICZ Anna,

        ― KWATERSKI Waldemar;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 185562;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 95226 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 95206;

6)   głosów ważnych oddano 90370;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― OLBRYŚ Marek,

        ― SEKŚCIŃSKI Adam Wojciech,

        ― MIECZKOWSKA Wanda Elżbieta,

        ― KRYNICKA Bernadeta;

b)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― GROCHOWSKI Wojciech;

c)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― PIORUNEK Jacek;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 9 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   uprawnionych do głosowania było 277384;

4)   łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 151647 osobom;

5)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 151595;

6)   głosów ważnych oddano 144931;

7)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)   lista nr 1 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 4 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― GROMKO Mariusz Krzysztof,

        ― SIEKIERKO Łukasz,

        ― MALINOWSKI Marek,

        ― JABŁOŃSKI Robert;

b)   lista nr 2 ― KWW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;

      radnym z tej listy został wybrany:

        ― DEREHAJŁO Stanisław;

c)   lista nr 3 ― KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― LESZCZYŃSKI Jerzy,

        ― JANOWSKI Mikołaj;

d)   lista nr 5 ― KKW KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty;

      radnymi z tej listy zostali wybrani:

        ― DWORZAŃSKI Jarosław Zygmunt,

        ― ŁUKASZUK Igor;

8)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku I

/-/ Jacek Malinowski

Gmina Czyże

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU I
z dnia 9 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podlaskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.   Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 296 kandydatów zgłoszonych przez 256 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2.   Uprawnionych do głosowania było 898735 osób, w tym 42 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

3.   Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 464514 osobom.

4.   W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 464338 wyborców, to jest 51,67% uprawnionych do głosowania.

5.   Głosów ważnych oddano 458211, to jest 98,68% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.   Głosów nieważnych oddano 6127, to jest 1,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)   postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 1901, to jest 31,03% ogólnej liczby głosów nieważnych;

2)   niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 4226, to jest 68,97% ogólnej liczby głosów nieważnych;

3)   postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

1.   Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 110 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 8 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

2.   Wybrano łącznie 89 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 85 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 4 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

3.   Nie wybrano 29 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

1)   w 29 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

a) w 25 gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) w 4 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

4.   W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1) Miasto Augustów – powiat augustowski;

2) Gmina Białowieża – powiat hajnowski;

3) Miasto Bielsk Podlaski – powiat bielski;

4) Gmina Bielsk Podlaski – powiat bielski;

5) Gmina Ciechanowiec – powiat wysokomazowiecki;

6) Gmina Czyżew – powiat wysokomazowiecki;

7) Miasto Grajewo – powiat grajewski;

8) Miasto Hajnówka – powiat hajnowski;

9) Gmina Janów – powiat sokólski;

10) Gmina Kleszczele – powiat hajnowski;

11) Gmina Knyszyn – powiat moniecki;

12) Gmina Korycin – powiat sokólski;

13) Gmina Lipsk – powiat augustowski;

14) Gmina Mały Płock – powiat kolneński;

15) Gmina Milejczyce – powiat siemiatycki;

16) Gmina Narew – powiat hajnowski;

17) Miasto Sejny – powiat sejneński;

18) Gmina Sejny – powiat sejneński;

19) Gmina Suraż – powiat białostocki;

20) Miasto Suwałki;

21) Gmina Szudziałowo – powiat sokólski;

22) Gmina Szumowo – powiat zambrowski;

23) Gmina Trzcianne – powiat moniecki;

24) Gmina Wąsosz – powiat grajewski;

25) Gmina Wizna – powiat łomżyński;

26) Gmina Zabłudów – powiat białostocki;

27) Miasto Zambrów – powiat zambrowski;

28) Gmina Zawady – powiat białostocki;

29) Gmina Zbójna – powiat łomżyński.

 

 

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 16.
Wybory Wójta Gminy Czyże

1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach jedyny kandydat WASILUK Jerzy zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI uzyskał wymaganą liczbę głosów.

2. Uprawnionych do głosowania było 1597.

3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 792 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 792 wyborców, co stanowi 49,59% uprawnionych do głosowania.

5. Wybrany kandydat uzyskał 647 głosów ważnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku I

/-/ Jacek Malinowski