W dniu 24.11.2022 r. w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie odbył się podstawowy kurs I pomocy przedmedycznej dla seniorów, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach.  Było to kolejne działanie pod nazwą „Senior ratownik” realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2022 r. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Często liczą się sekundy. Coraz więcej jest zagrożeń  z czego wiele z nich występuje w wieku dojrzałym i wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Dlatego ważne jest mówienie i przypominanie o sytuacjach, kiedy trzeba będzie tej pomocy udzielić, np. przy zawałach, udarach, zatrzymaniu krążenia itp.. Podczas spotkania seniorzy nabyli praktycznego przygotowania  do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwicząc na niezastąpionym fantomie.  Instruktorka pierwszej pomocy  opowiedziała jak ważna jest obserwacja samego siebie, osób z najbliższego otoczenia oraz umiejętność rozpoznawania objawów chorobowych u siebie i innych dla podjęcia odpowiedniej reakcji często ratującej życie. Uświadomiono jaką wartością jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacji zaistniałego zagrożenia.

Została również przekazana Seniorom Koperta Życia, skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. W specjalnie przygotowanych kopertach umieszczono najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych w tym nr pesel. Poinstruowano, aby koperta została przytwierdzona do lodówki lub przechowywana w innym widocznym miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
Spotkanie było bardzo pouczające. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za przybycie. 

 


W dniu 20.10.2022 r. odbyły się w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Uważny senior”. Było to kolejne działanie realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2022 r.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jakie skutki może nieść za sobą niedokonywanie okresowych przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, w jaki sposób ustrzec się przed czadem, a także udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach. Seniorzy mogli zobaczyć jak działa i wygląda czujka czadu.  Uczestnikom przekazane zostały ulotki edukacyjno - informacyjne stworzone w ramach ogólnopolskiej kampanii Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za liczne przybycie.

 


W dniu 30.09.2022 r. odbyły się w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach warsztaty dla seniorów “Bezpieczny senior”. Spotkanie poprowadził przedstawiciel KPP w Hajnówce aspirant Michał Kościuczuk. Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się o zagrożeniach oraz zasadach, których należy przestrzegać by uchronić się przed oszustami. Policjant poinformował jak nie dać oszukać się „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”, jak należy właściwie zareagować, gdy ktoś z nieuczciwymi zamiarami podejdzie do osoby starszej bądź zadzwoni. Jak nie dać się oszukać nieuczciwym sprzedawcom, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów i na jakie numery nigdy nie oddzwaniać. Poruszono tematy przemocy domowej, ochrony praw osób starszych. Spotkanie było bardzo pouczające. W celu poprawy własnego bezpieczeństwa na drogach uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe. Bardzo dziękujemy naszym seniorom za przybycie. Warsztaty to kolejne działanie realizowane przez GOPS w Czyżach w związku z realizacją projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 r.

 


Uzależnienie, jako czynnik zwiększający skłonność do przemocy wobec osób bliskich

 

 Jak podają oficjalne statystyki, każdego roku w Polsce blisko 90 tysięcy osób doznaje różnych form przemocy w rodzinie. to dane oficjalne, więc śmiało można powiedzieć, że w rzeczywistości liczba ta jest zdecydowanie wyższa. Niekiedy przemoc połączona jest z uzależnieniem. Zgodnie z klasyfikacją DSM 5 wymienia się następujące grupy środków psychoaktywnych (APA, 2013, Morrison, 2016): alkohol, amfetamina i inne środki stymulujące, jak kokaina, kofeina, konopie, substancje halucynogenne, w tym fencyklidyna (PCP), substancje wziewne, opioidy, leki uspokajające, nasenne i przeciwlękowe, tytoń i inne lub nieznane substancje.

Kiedy ktoś jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu, może stracić kontrolę nad swoimi zahamowaniami. Jest to sytuacja niebezpieczna, która zwiększa szanse na pojawienie się przemocy domowej. Uzależnienie i przemoc domowa mają kilka wspólnych cech, takich jak: utrata kontroli, kontynuacja zachowania, pomimo negatywnych konsekwencji, pogarszanie się stanu psychicznego danej osoby wraz z upływem czasu, pojawienie się uczuć takich jak zaprzeczenie lub wstyd.

Alkohol stanowi najbardziej powszechną, stosunkowo tanią i dostępną substancję psychoaktywną, której używanie jest silnie wpisane w tradycje i zwyczaje społeczne. Ma też wielowiekową historię używania i jest rozpowszechniony na całym świecie. Uzależnienie od alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia przemocy domowej. Nie oznacza to jednak, że jego nadużywanie stanowi jej przyczynę. Bezpośrednią przyczyną przemocy jest agresja, a zachowania agresywne uwarunkowane czynnikami biologicznymi, społecznymi, psychologicznymi czy kulturowymi. Istotą przemocy jest demonstrowanie władzy i używanie siły po to, aby przejąć kontrolę nad drugą osobą i wywierać na nią określony wpływ. Niezależnie od tego, jakie czynniki biologiczne czy psychologiczne wpływają na skłonność do agresywnych zachowań, to nie usprawiedliwiają one sprawców, nie zdejmują z nich odpowiedzialności i nie powinny powstrzymywać ofiar przed poszukiwaniem dla siebie i swojej rodziny pomocy i ochrony. Alkohol jest substancją psychoaktywną, a to oznacza, że dość szybko przedostaje się do układu nerwowego i do mózgu, powodując różne zmiany w zależności od poziomu jego stężenia we krwi. Objawy upojenia alkoholowego bardzo różne od euforii i nieznacznych zaburzeń równowagi przez zaburzenia samokontroli do zaburzeń świadomości, prowadzących do śpiączki. Niektóre skutki działania alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy mogą mieć wpływ na zachowania agresywne: Spożywanie alkoholu ogranicza samokontrolę. Zakłóca normalną pracę mózgu, który, kiedy nie działa na niego substancja psychoaktywna, potrafi powstrzymać impulsywne zachowania, w tym także noszące znamiona przemocy. Rolę strażnika emocji, takich jak gniew, pełni kora przedczołowa. Tymczasem u osób, które przez długi czas spożywają alkohol, stwierdza się upośledzenie funkcjonowania właśnie tej części mózgu. „U prawie 70% osób uzależnionych od alkoholu obserwuje się zanik kory mózgowej (…). Kora mózgu kontroluje procesy intelektualne, emocjonalne, odpowiada za myślenie, planowanie, pamięć, kontrolę impulsów, w tym również wykonywanie ruchów dowolnych (…). Szkodliwe właściwości alkoholu powodują uszkodzenie i zanikanie tej części mózgu, prowadząc do istotnych zaburzeń funkcjonowania człowieka. Stąd można zaobserwować charakterystyczne dla osób uzależnionych od alkoholu zmiany osobowości odhamowanie, drażliwość, impulsywność czy nieuzasadnioną 10 euforię. Objawem zaniku kory czołowej jest właśnie upośledzenie kontroli reakcji emocjonalnych, wiążące się z większą impulsywnością czy skłonnością do zachowań nieakceptowanych społecznie (…)” (Klimkiewicz, 2017). Pod wpływem alkoholu ludzie mniej skłonni do poszukiwania kompromisowych rozwiązań w trudnych sytuacjach interpersonalnych,  natomiast  częściej  stosują  rozwiązania  siłowe.  Nadużywanie  alkoholu przyczynia się do różnych życiowych niepowodzeń i problemów (kłopoty finansowe, ze zdrowiem, z dziećmi); pijąc, można zaniedbywać ważne obowiązki (np. w pracy, wobec przyjaciół), a to z kolei może stanowić źródło stresu i frustracji, które sprawca rozładowuje przy pomocy agresji skierowanej do swoich bliskich. U mężczyzn, którzy od dłuższego czasu uzależnieni, może pojawić się tzw. zespół Otella, czyli urojenia dotyczące zdrady małżeńskiej. Osoby te przekonane, że ich partnerzy mają liczne romanse i niestety, te podejrzenia nie poddają się żadnym racjonalnym argumentom. Nawet krótkie spóźnienie z pracy czy chwilowe zniknięcie podczas rodzinnego spotkania lub wspólnych zakupów interpretują jako spotkanie z innym mężczyzną w celach romansowych. Ta pewność dotycząca zdrady może prowadzić do przemocy wobec partnerki. Taka patologiczna zazdrość, której skrajną formą jest zespół Otella, może występować nawet 30% osób uzależnionych. Alkohol, powodując zaburzenia poznawcze, przyczynia się do niewłaściwej oceny sytuacji. Neutralne sygnały społeczne mogą zostać odebrane jako zagrażające, co może powodować nieadekwatne, agresywne reakcje. Alkohol utrudnia także ocenę ryzyka podjętych decyzji. Pozostając pod jego wpływem, ludzie mniej skłonni przewidywać konsekwencje swojego postępowania. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie. Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna i opanowaną, w stanie upojenia alkoholowego, może stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę.

Mimo, pijany człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można jednak w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań.

Uzależnienie od alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą, to sam sprawca, wprowadzając się w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.

Należy pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny. Życie z alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu. Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej. Nie jest łatwo przyznać się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich bliskich, obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne poczucie bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po pomoc.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy, nie szukaj rad u osób niekompetentnych.

Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny - zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy.


W dniach 25-26.08.2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach w związku z realizacją projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior”  współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” -  edycja 2022, zostało przeprowadzone szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego , Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, włodarzy, radnych i sołtysów.  Szkolenie zostało przeprowadzone przez M-M Centrum Usług  Szkoleniowo – Doradczych Marek Mudant  pn. „Zadania i kompetencje członków GKRPA oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.  Rola jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu uzależnieniom  i przemocy w rodzinie.  Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych  - sposób postępowania w przypadku zachowań przemocowych”.  Celem warsztatów było zwiększenie skuteczności profilaktyki w zwalczaniu przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz dogłębne zobrazowanie uczestnikom warsztatów zjawiska  wykluczenia społecznego osób starszych i niepełnosprawnych  oraz  spotęgowanej we współczesnym świecie obecności przemocy wobec osób starszych. Na zakończenie słuchacze otrzymali materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończonym kursie.

 


Czy to, co robię to przemoc?

 

Przemoc  domowa to najogólniej narzucenie komuś swojej woli lub wymuszenie czegoś na kimś. Najczęściej chodzi o wymuszanie określonych zachowań lub postaw. Przemoc w rodzinie traktuje ją jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszając  prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Może przybrać różne formy, np.:

·         przemocy fizycznej (np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi);

·         przemocy psychicznej (np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje);

·         przemocy seksualnej (np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych).

Ofiarą przemocy w rodzinie może być np.:

– dziecko,

 – osoba niepełnosprawna,

– współmałżonek, partner

– osoba starsza

Charakteryzuje się tym, że:

-  jest intencjonalna, a to oznacza, że jest zamierzonym działaniem człowieka, które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary

-  siły są nierównomierne, tj. jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy

-  narusza prawa i dobra osobiste – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku, itd.)

- powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych należy podjąć czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

·         w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

·         w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej; możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

·         jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,

·         w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach,

– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach

Przemoc wobec osób starszych opisywana jest natomiast  jako powtarzające się działanie lub brak odpowiedniego działania, które występuje w jakiejkolwiek relacji, w której oczekuje się zaufania, a która powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby starszej.  Może ona przybierać  różne formy: przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej, a także formę intencjonalnego zaniedbania. W obecnych czasach stosowanie przemocy wobec osób starszych  stało  się jednym z głównych problemów społecznych. Jak wynika z analizy danych statystycznych oraz wyników badań naukowych, skala stosowania przemocy stale się pogłębia.   Osoby starsze mają szczególne problemy z odnalezieniem się w tym nowym świecie.  Nie nadążając za współczesnymi zmianami społecznymi i nie radząc sobie z wieloma problemami życiowymi, są narażone na wykluczenie z wielu obszarów życia społecznego. Przemoc wobec osób starszych ma miejsce w różnych środowiskach. Trudno, podobnie jak w przypadku innych rodzajów przemocy, określić jej rodzaj i zakres występowania, ponieważ wiele starszych ofiar jej nie ujawnia. Powody tego są typowe dla kryzysu przemocy, m.in.: wyuczona bezradność, brak wiary w skuteczność działań organów ścigania, lęk przed odwetem ze strony agresorów, czy strach przed umieszczeniem ich w domach opieki, co wiąże się z utratą dostępu do własnego miejsca zamieszkania, do wnuków itp.  Sytuacja krzywdzonej osoby  starszej jest bardzo trudna ze względu na uwikłania, w których tkwi – np. zależność materialna, czy emocjonalna. Osoby starsze, które nie dysponują swoimi pieniędzmi, albo mają silne poczucie winy wobec  swoich bliskich, przyjmują postawę bierną wobec swojej sytuacji. Wzmacniać takie status quo dodatkowo może chęć dbania o oprawców – dzieci, czy bliskich krewnych.

 W sposób zdecydowany do problemów osób starszych ustosunkowały się dwa akty prawa polskiego:

1. Konstytucja RP z 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483), dotycząca m.in.:

- ochrony wolności

- równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji

- prawo do zabezpieczenia społecznego w związku z wiekiem emerytalnym

2. Kodeks karny z 1997 roku (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Należy  podkreślić, że różne dyscypliny nauki,  różnie definiują zachowania, które naruszają dobra ludzi starych. Mowa tu o nadużyciach, zaniedbaniach. Prawo karne określa je wprost przestępstwami, czyli „czynami  zabronionymi przez prawo, zawinionymi przez sprawcę, zagrożonymi karą, czynami o dużej szkodliwości społecznej”.

Jednym z najważniejszych aktów prawnych, regulujących kwestię przemocy, jest art. 207 kodeksu karnego, który stanowi m.in., że kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą, z którą pozostaje w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą  nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Większość ustaw, dokumentów obowiązujących w Polsce, uwzględnia  co najmniej następujące typy złego traktowania ludzi dorosłych: akty fizyczne powodujące ból czy zranienia (skaleczenie), zadawanie cierpienia emocjonalnego, czy psychicznej krzywdy, przemoc seksualna, napaść seksualna, wyzyskiwanie finansowe, zaniedbywanie.

 W ostatnich latach ważnym w Polsce wydarzeniem dotyczącym problemu przemocy wobec osób starszych było przyjęcie przez Sejm 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która to ustawa w roku 2010 została znowelizowana z korzyścią dla ofiar przemocy.

Innym ważnym wydarzeniem było Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 roku, dotyczące przemocy także wobec osób starszych w ramach procedury policyjnej „Niebieskie Karty”. Zasadniczym celem procedury interwencji Policji wobec przemocy domowej w ramach Niebieskiej Karty jest:

- zapewnienie rodzinie z problemem przemocy dostępu do informacji o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa oraz o instytucjach i organizacjach społecznych zobowiązanych do udzielenia wsparcia i pomocy,

- zapewnienie interdyscyplinarnej reakcji wobec przemocy w rodzinie poprzez wdrożenie współpracy  z instytucjami i organizacjami społecznymi zobowiązanymi do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Przemoc wobec osób starszych może przybierać różne formy. Najczęściej przejawiana jest przemoc psychiczna i fizyczna. Przyczyn nadużyć lub/i zaniedbań wobec osób starszych należy upatrywać zarówno w środowisku rodzinnym osoby starszej, jak i poza nim. Przemoc wobec osób starszych w rozumieniu nie tylko użycia siły, ale także pod postacią zaniedbań, jest rezultatem wzajemnego oddziaływania wielu innych czynników, m.in. stresu związanego z brakiem posiadania pracy i środków do życia, co może prowadzić do nadużywania alkoholu i stosowania przemocy, z braku posiadania własnego mieszkania, co zmusza do wspólnego zamieszkiwania z innymi i wyzwala konflikty, w wyniku  których dochodzi do nadużyć i zaniedbań. Ważna jest również postawa opiekuna i odbiorcy pomocy oraz wzajemne między nimi relacje, np. agresja, wymuszenie, frustracja opiekuna powodowana długotrwałą opieką, niewłaściwe zachowania ze strony sprawcy opieki, czy też częste stany depresyjne ofiary przemocy, to wszystko stanowi przeszkodę w ułożeniu prawidłowych relacji między nimi. W środowiskach wiejskich do nadużyć fizycznych wobec osób starszych dochodzi z innych jeszcze powodów. Rodzice w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego potomstwu oczekują od niego zabezpieczenia na starość. Sytuacja ta rodzi konflikty, a w konsekwencji może prowadzić do przemocy. Jeszcze innym zjawiskiem typowym dla środowisk wiejskich są spory sąsiedzkie w związku z regulacją własności gruntów. W trakcie takich konfliktów dochodzi do wzajemnego znieważania, gróźb, bójek. Należy także zauważyć, iż łagodne objawy przemocy – w postaci nietolerancji i dyskryminacji – obecne są nie tylko w tej części społeczeństwa, gdzie mamy do czynienia z patologią, ale także tam, gdzie patologii brak.

 Pamiętaj! Przemocy nic nie usprawiedliwia, niezależnie jaką formę przybiera. Trzeba poznać swoje prawa, wyjść z cienia i pozwolić sobie pomóc.


W dniach 29.06.2022 r. – 30.06.2022 r. odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach kurs rozszerzony 16 godzinny z zakresu I pomocy przedmedycznej w związku z realizacją zadania pod tytułem „Świadomy senior- bezpieczny senior” współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Kurs skierowany był do pracowników GOPS, urzędu gminy, nauczycieli, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, włodarzy, radnych oraz sołtysów. Celem kursu było praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach. Uczestnicy zapoznali się z podstawami prawnymi pierwszej pomocy, zasadami i etapami udzielania I pomocy. Nabyli umiejętności w zakresie rozpoznawania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, oceny sytuacji i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oceny stanu poszkodowanego i kontroli czynności życiowych. Osoby uczestniczące w kursie nauczyły się jak bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, jak zastosować pozycję bezpieczną, jak wzywać pomoc, w jaki sposób postąpić w przypadku braku oddechu – podstawowe podtrzymywanie życia (resuscytacja). Kursanci nabyli umiejętności radzenia sobie w przypadku stanów nagłych tj. omdleń, drgawek, zawałów serca, zadławień, amputacji, zmiażdżeń, ran krwotoków, oparzeń, złamań. Podczas kursu osoby uczestniczące ćwiczyły zasady ewakuacji oraz postępowania w przypadku urazów kręgosłupa i głowy. Na zakończenia każdy musiał zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje o dyżurach psychologa i telefonu zaufania w ramach projektu „Świadomy senior-bezpieczny senior" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2022, współfinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy Czyże do skorzystania z bezpłatnych usług psychologa po uprzednim umówieniu pod nr telefonu: 85 655 44 19

Psycholog Monika Makarewicz - Pleskowicz, będzie przyjmowała w okresie lipiec-grudzień 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czyżach w następujących terminach:

Lipiec:

-11 lipca 2022 r. w godzinach 8“ -10“

-18 lipca 2022 r. w godzinach 8“- 1000

Sierpień:

-     8 sierpnia 2022 r. w godzinach 800-10°°

-     22 sierpnia 2022 r. w godzinach 8“ -10°°

Wrzesień:

-     5 września 2022 r. w godzinach 8“- 10°°

-19 września 2022 r. w godzinach 800 -10“

Październik:

-     3 października 2022 r. w godzinach 8“- 10“

-17 października 2022 r. w godzinach 8“ -10“

Listopad:

-14 listopada 2022 r. w godzinach 8“ -10°°

-     21 listopada 2022 r. w godzinach 8“-10“

Grudzień:

-     5 grudnia 2022 r. w godzinach 800 -10“

-19 grudnia 2022 r. w godzinach 8“ -10“

Telefon zaufania

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie nr 721 723 778 będzie czynny w każdy czwartek (od lipca do grudnia 2022r.) w godzinach 8“ -10°°.

Dyżury będą pełnić członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czyżach

Specjaliści obsługujący linię udzielą wsparcia w sytuacji przemocy w rodzinie, informacji na temat procedury „Niebieskie Karty", wysłuchają, udzielą porad i wskażą miejsca, gdzie można otrzymać fachową pomoc


Zapraszamy mieszkańców Gminy Czyże po 60 roku życia do udziału w projekcie

 

„Świadomy senior bezpieczny senior” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

 

Rekrutację prowadzą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach Tel: 85 655 44 19


Informujemy, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022. Na liście projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania, znajduje się projekt złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach pt „Świadomy senior – bezpieczny senior”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY CZYŻE PO 60 R.Ż. DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

REKRUTACJĘ PROWADZĄ PRACOWNICY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH

TEL. 85 655 44 19

 

W ramach projektu planujemy działania skierowane do seniorów.

Działanie 1: Lokalna kampania społeczna dotycząca przemocy wobec osób starszych.

Na stronie internetowej ukażą się artykuły dotyczące problematyki przemocy i uzależnień. Zostaną stworzone plakaty i ulotki dla lokalnej społeczności dotyczące problemu przemocy w szczególności wobec osób starszych, co to jest przemoc jak również gdzie można uzyskać pomoc. Zostanie opracowana „Koperta życia”, czyli pakiet składający się min z karty informacyjnej, która jest źródłem dla służb ratowniczych i zawiera informacje o stanie zdrowia osoby, przyjmowanych lekach oraz kontaktach do najbliższych, która trafi do wszystkich chętnych mieszkańców po 65 r.ż. W ramach kampanii pracownicy GOPS, członkowie ZI, i GKRPA, podczas trwania lokalnych imprez będą dyżurować w stoisku pt „Stop przemocy”. Udzielanie porad dotyczących problemów związanych z przemocą, uzależnieniem i innych, rozdawane będą ulotki i gadżety.

Działanie 2: Telefon zaufania.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego będą udzielać telefonicznie wsparcia w sytuacjach przemocy w rodzinie, osobom dotkniętym przemocą i świadkom tej przemocy. Specjaliści obsługujący linię przekażą informacje na temat procedury „Niebieskie karty”, wysłuchają, udzielą porad. Telefon zapewni anonimowość dzwoniącemu.

Działanie 3: Poradnictwo specjalistyczne.

Dyżury psychologa mające na celu wsparcie indywidualne dla mieszkańców. Osoby mające problemy rodzinne i borykające się z konfliktami w rodzinie będą mogły zwrócić się po poradę do specjalisty, który wskaże możliwości i sposoby rozwiązywania trudnej sytuacji. Psycholog w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie świadczył usługi dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz sprawców.

Działanie 4: Warsztaty dla seniorów.

1) Bezpieczny senior – spotkanie z przedstawicielem policji mające na celu zapoznanie seniorów z zagrożeniem oraz zasadami, których należy przestrzegać by uchronić się przed oszustami. Policjant poinformuje jak nie dać się oszukać „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika socjalnego”, jak należy właściwie zareagować, gdy ktoś z nieuczciwymi zamiarami podejdzie do osoby starszej bądź zadzwoni. Jak nie dać oszukać się nieuczciwym sprzedawcom, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów i na jakie numery nigdy nie oddzwaniać. Poruszone zostaną również tematy przemocy domowej, ochrony praw osób starszych, gdzie szukać pomocy.

2) Uważny senior – spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie spotkania seniorzy dowiedzą się, jakie skutki może nieść ze sobą niedokonywanie okresowych przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, w jaki sposób ustrzec się przed czadem, a także jak udzielić pierwszej pomocy osobie zaczadzonej. W czasie spotkania zostanie przedstawiona zasada działania czujnika tlenku węgla.

3) Senior ratownik – podstawowy kurs I pomocy. Podczas spotkania instruktorzy pierwszej pomocy powiedzą o obserwacji samego siebie, swojego męża, czy osoby z najbliższego otoczenia. Zwrócą uwagę na umiejętności rozpoznawania objawów chorób u siebie i innych, rejestrowanie zmian w swoim zdrowiu, zapisywanie zmian po to żeby lekarz mógł lepiej pomóc. Ważne jest również odpowiednie reagowanie, pamiętanie ważnych numerów telefonów i numerów alarmowych. Seniorzy nabędą podstawowe umiejętności z zakresu I pomocy.

4) Warsztaty umiejętności społecznych – oferta 2 dniowych wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych skierowana do 15 seniorów zagrożonych przemocą domową. Zajęcia na temat skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze złością, stresem, negatywnymi emocjami, dbania o swój wizerunek, konieczności ćwiczenia umysłu, dotyczące zagadnień komunikacji społecznej, podnoszenia skuteczności działania w grupie jak również zachęcania do współpracy i motywowania do aktywności.

Działanie 5: Pomagam profesjonalnie.

1) Szkolenie z przeciwdziałania przemocy

W ramach tego zadania zostanie przeprowadzone szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, sołtysów, włodarzy, pracowników urzędu gminy, ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.

2) Szkolenie z I pomocy przedmedycznej

Kurs przewidziany dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, członków GKRPA, radnych, sołtysów, włodarzy, pracowników urzędu. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do udzielenia I pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach i nabycie podstawowych umiejętności tj. rozpoznania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej, udzielenie pomocy przy zadławieniach, krwotokach, złamaniach, zwichnięciach