DODATEK OSŁONOWY

Od 1 stycznia 2024r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie
w formie dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach. Aby otrzymać wsparcie finansowe należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się od dnia 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:


1.    osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2.    osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

·         228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

·         343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

·         486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

·         657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.