W dniu 29 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się II sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Czyże.
  2. Sprawdzenie quorum obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a.      zmian w budżecie gminy Czyże na 2024 r.,

b.     udzielenia pomocy finansowej gminie Bielsk Podlaski,

c.      ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom oraz kandydatom na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czyże.

5.     Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2023.

6.     Przedstawienie raportu z wykonania w 2023 roku ,,Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2025’’

7.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

8.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między I a II sesją Rady Gminy Czyże.

9.     Wolne wnioski i zapytania.

10.  Zamknięcie obrad.