PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ – PROGRAM WSPARCIA POLITYKI SENIORALNEJ ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w   ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

W ramach projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich - realizowanych w miejscu zamieszkania
tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne  technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu.

Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi  sąsiedzkie i opiekuńcze.

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z  wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki.

Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z  kryteriów:

a)      wiek- powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

b)     znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

c)      niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat;

d)     zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat.

oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne.

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.

Wsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.

Wartość projektu: 44 712 987,40 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+): 38 006 039,29 zł

#FunduszeE #FunduszeEuropejskie