OBWIESZCZENIE NR 1/2024

WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 12 stycznia 2024 r.

o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872), §2 ust. 1 i 2 oraz §3 pkt 1-6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473).

§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)       zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

§ 3. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, przeprowadzą niżej wymienione komisje lekarskie:

Lp.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu/Miasta

Terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich

Czas pracy komisji

 

1

Augustowskiego

Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie, ul. Hoża 2 B

Miasto Augustów

Gminy miejsko-wiejskie: Lipsk

Gminy wiejskie: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin

 

12 marca 28 marca 2024 r.

2

Białystok

Klub Osiedlowy „Millenium” w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 D

Miasto Białystok

15 lutego 30 kwietnia 2024 r.

 

3

Białostockiego

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79 A

Gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy,  Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków Zabłudów

Gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna, Zawady

 

12 lutego 28 marca 2024 r.

4

Bielskiego

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17

Miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk

Gminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki

4 marca –20 marca 2024 r.

 

5

Grajewskiego

Centrum Tradycji Mleczarstwa Muzeum Mleka w Grajewie, ul Konstytucji 3- go Maja 36

Miasto Grajewo

Gminy miejsko-wiejskie: Rajgród, Szczuczyn

Gminy wiejskie: Grajewo, Radziłów, Wąsosz

 

5 lutego 21 lutego 2024 r.

 

6

Hajnowskiego

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3-go Maja 42

Miasto Hajnówka

Gminy miejsko-wiejskie: Kleszczele

Gminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka

 

8 kwietnia 22 kwietnia 2024 r.

 

7

Kolneńskiego

Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1

Miasto Kolno

Gminy miejsko-wiejskie: Stawiski

Gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl

 

26 lutego 8 marca 2024 r.

 

8

Łomża

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3

 

Miasto Łomża

 

2 kwietnia 22 kwietnia 2024 r.

9

Łomżyńskiego

Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27

Gminy miejsko-wiejskie: Jedwabne, Nowogród

Gminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna

12 lutego 29 lutego 2024 r.

 

10

Monieckiego

Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15a

Gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Knyszyn, Mońki

Gminy wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne

 

4 marca 15 marca 2024 r.

11

Sejneńskiego

Ośrodek Kultury w Sejnach ul.1-go Maja 17

Miasto Sejny

Gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny

18 marca 22 marca 2024 r.

 

12

Siemiatyckiego

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3

Miasto Siemiatycze

Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn

Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze

 

5 lutego 20 lutego 2024 r.

13

Sokólskiego

Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8

Gminy miejsko-wiejskie: Dąbrowa Białostocka, Krynki, Sokółka, Suchowola

Gminy wiejskie: Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo

5 lutego 22 lutego 2024 r.

14

Suwałki

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60

Miasto Suwałki

5 lutego 26 lutego 2024 r.

15

Suwalskiego

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60

Gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny

27 lutego 11 marca 2024 r.

 

16

Wysokomazowieckiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1000-lecia 15

Miasto Wysokie Mazowieckie

Gminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo

Gminy wiejskie: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie Mazowieckie

 

19 lutego 6 marca 2024 r.

17

Zambrowskiego

Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3

Miasto Zambrów

Gminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów

14 marca 29 marca 2024 r.

§ 4. Osoby, o których mowa w art. 59 ust. 5 i art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej, zgłaszają się do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu ujęcia ich w imiennym zestawieniu.

§ 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

6) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

§ 6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej lub ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) książeczkę wojskową, w przypadku jej posiadania;

3) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

4) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 7. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 8. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 9. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 11. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

WOJEWODA PODLASKI

Jacek Brzozowski