W dniu 7 września 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XLV sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Gminy Czyże.
  1. Sprawdzenie quorum obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b)     zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031,

c)      udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu,

d)     zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czyże,

e)     określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Czyże,

f)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

  1. Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego 2023/2024.
  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XLIV, a XLV sesją Rady Gminy Czyże.
  2. Odpowiedź na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad.