31 stycznia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania „Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach”. Koszt inwestycji 760 140 zł.

 


„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” POPC.03.01.00-00-0095/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

      W dniach 30-31 stycznia 2020 r. rozpoczął się dwudniowy cykl szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach umowy o powierzenie grantu nr 40/095/2019 zawartej w dniu 8 października 2019 r. pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu ul. Zofii Nałkowskiej 21, 82-300 Elbląg a Gminą Czyże 17-207 Czyże 98, w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 84.000,00 zł.

Projekt realizowany jest w terminie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.04.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych 150 osób powyżej 25 roku życia z obszaru województw: pomorskiego warmińsko-mazurskiego i podlaskiego objętych w projekcie szkoleniami kompetencji cyfrowych w obszarach: „Rolnik w sieci” i „Rodzic w Internecie”.

Zakupiony w ramach Projektu sprzęt po zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do szkoły.

Najbliższe terminy szkoleń:

- 6-7 luty 2020 r. w godzinach: 800-1400, 1400 – 2000,

- 13-14 luty 2020 r. w godzinach: 800-1400, 1400 – 2000,

- 20-21 luty 2020 r. w godzinach: 800-1400, 1400 – 2000.

Zapisy na szkolenia przyjmowane są pod nr telefonu: 85 681 89 99 i 536 265 801.

 

 

 

 


W dniu 30.01.2020 o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór przewodniczącego obrad

 3. Wybór protokolanta obrad.

 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków

 5. Sprawozdanie Zarządu za 2019 r.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zadań gospodarczych za 2019 r.

 7. Sprawozdanie księgowej z zadań finansowych za 2019 r.

 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi GSW Czyże w Czyżach.

 10. Przeprowadzenie wyborów organów Spółki Wodnej na kadencję 2020-2024.

 11. Ustalenie wysokości składki członków spółki za 1 ha zmeliorowanych gruntów w   2020 r. 

 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 13. Plan prac na 2020 r.

 14. Wolne wnioski i zapytania.

 15. Zakończenie obrad.

 

 

 


W dniu 28 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIII sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podziękowania Panu Staroście Powiatu Hajnowskiego.

5.     Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże,

b)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Czyże,

c)      ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

d)     określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020,

e)     uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czyże na lata 2020 – 2025,

f)      przyjęcia Programu Wspierania Rodziny  dla Gminy Czyże na lata 2020-2022,

g)     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 

6.     Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

7.     Wręczenie upominków honorowym dawcom krwi.

8.     Zapytania i wolne wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.

 


21 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kuraszewo. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 21 stycznia 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Wólka. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.