W dniu 29 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XX sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

b)     uchwalenie budżetu gminy na 2021 r.

c)     uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 r.

d)     uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii,

e)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

5.     Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.

6.     Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Czyże na 2021 rok.

7.     Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.     Sprawozdanie kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w okresie między sesjami.

9.     Zapytania i wolne wnioski.

10.   Zamknięcie obrad.

 

 

 


22 grudnia2020 r. odbyło się VIII Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie zgromadzenia

  2. Ustalenie porządku Zgromadzenia

  3. Przyjęcie protokołu z VII Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 2020 r.

  4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2021 r.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2024.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 


W dniu 10 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIX sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawdzenie quorum obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

b)    dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czyże,

c)    utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie,

e) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Czyże.

5. Zapytania i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad.