Projekt realizowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej. Wartość projektu 1 466 920, 34 zł, wkład własny Gminy 567 951,34 zł.


Porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)    Interpelacje radnych.

4)    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2011-2018

b)    zmian w budżecie gminy na 2011 r.

c)     gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

d)    zmian uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

e)    w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

5)    Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Czyżach.

6)    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

7)    Sprawozdanie z działalności miedzy sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8)    Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2010.

9)    Sprawozdanie Wójta z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

10)  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czyże w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

11)  Odpowiedzi i interpelacje.

12)  Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych

13)  Zamknięcie obrad.


     W dniu 18 marca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się otwarcie wystawy pt. „Czyże na nowo”. Prezentowane prace są dziełem studentów III roku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej pod przewodnictwem Pani Dziekan Danuty Korolczuk. Otwarcia wystawy dokonał Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.

     Wystawa jest czynna od pon do pt. w godz. 730 do 1500 . Wystawę można odwiedzać do 29 marca 2011 r. Zapraszamy !!!!!

Fotoreportaż 

Inwestycja jest realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Wartość inwestycji 56 037,98 zł, wkład własny 21 868,98 zł.


W dniu 5 marca 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbył się występ zespołów „Czyżowianie” z Czyż, „Nowina” z Moszczony Królewskiej, gmina Mielnik oraz występ dzieci z IV LO i PG nr 7 z Białegostoku przedstawiający spektakl pt. „Oj, dawno, dawno...- Białoruskie historie z Podlasia”. Spektakl przedstawiał historie babć i dziadków, świadków wydarzeń, które odbyły się na naszej ziemi. Spektakl napisała i wyreżyserowała Pani Alina Wawrzeniuk a sponsorem ich występu było stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

Fotoreportaż