29 listopada 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się kolejne, szóste spotkanie z cyklu „Decydujmy razem”. Spotkania mają na celu opracowanie Programu Rozwoju Turystyki w oparciu o zagospodarowanie rzeki Łoknica pod zbiornik wodny małej retencji.

Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Czarkowska trener Stowarzyszenia Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL.

Fotoreportaż


Dnia 10 listopada 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XII sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad

 

Porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3)    Interpelacje radnych.

4)    Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji,

d)    rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

e)    rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

5)    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6)    Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek  organizacyjnych.

7)    Odpowiedzi na interpelacje.

8)    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9)    Zamknięcie obrad.

 

 


Przygotowanie drogi Leniewo - Podrzeczany - Łoknica do wykonania nawierzchni żwirowej na odcinku 780 m.

 


Na terenie Gminy Czyże rozpoczęła się Konserwacja cieku Czyżówka na długości 8,760 km. Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Konserwacji dokonuje firma Spółka Cywilna ,,M.J.M’’ z Bielska Podlaskiego. Kwota inwestycji 84 489,14 zł brutto.

 


Na terenie Gminy Czyże rozpoczęła sie inwestycja pod nazwa „Przebudowa istniejącej, jednotorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji: stacja 110kV GPZ Bielsk Podlaski – stacja 110/15kV GPZ Hajnówka na terenie Gminy Czyże”. Przebudowa jest miedzy innymi podyktowana budową w perspektywie najbliższych lat siłowni wiatrowych na terenie Gminy.

 


 Na terenie Gminy Czyże rozpoczęła się inwestycja pod nazwą Budowa kabla światłowodowego w relacji RDLU Czyże ONU Klejniki. Inwestycję realizuje firma NETBUD Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie na zlecenie Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakończenie inwestycji przewiduje się na 20 grudnia 2011 r.

 


6 listopada w Świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyły się XVIII Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim. Gościliśmy w tym dniu wiele znakomitych zespołów min.: ”Żemerwa” z Bielska Podlaskiego, „Metro” z Hajnówki, „Ruczajok” z Białowieży, „Kalinka” z Załuk, „ArtPronar” z Narwi i „Harmoń” z Łosinki. Występ w tym dniu miały też wspaniałe zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego Gminy Czyże: „Czyżowianie” z Czyż, „Niezapominajki” z Kuraszewa i „Zbuczanki” ze Zbucza.

     Publiczność bardzo ochoczo i żywiołowo reagowała na występy zespołów, do zabawy zaangażowali się także Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk i Przewodnicząca Rady Gminy Czyże Pani Krystyna Gawryluk.

     Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach planuje zorganizowanie takiego spotkania również w przyszłym roku.

 

Fotoreportaż