Stawki opłat za wynajem lokali

ZARZĄDZENIE nr 389/2023

WÓJTA GMINY CZYŻE

 

z dnia 03.07.2023 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572) zarządzam, co następuje:

 

§    1. Wprowadza się dzienne stawki opłat za wynajem:

 

1)   Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w wysokości 400,00 zł;

2)   Świetlic wiejskich z terenu gminy Czyże:

a)  Klejniki:

 

- w wysokości 200,00 zł - za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

 

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin – w wysokości 300,00 zł (pierwszy dzień), 150 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 400,00 zł.

 

b) Kuraszewo:

 

- w wysokości 200,00 zł - za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

 

- w wysokości 100,00 zł za wynajem „sali kominkowej";

 

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin - w wysokości 300,00 zł (pierwszy dzień), 150 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 400,00 zł.

 

c) Kamień:

 

- w wysokości 100,00 zł - za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

 

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin - w wysokości 200,00 zł (pierwszy dzień),100 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł.

d) Morze:

 

- w wysokości 170,00 zł - za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

 

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin – w wysokości 200,00 zł (pierwszy dzień), 100 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł.

e) Zbucz:

- w wysokości 100,00 zł za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

 

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin-w wysokości 200,00 zł (pierwszy dzień),100 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł;

- w przypadku organizacji zabawy - 150 zł.

f) Kojły:

- w wysokości 150,00 zł - za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin-w wysokości 200,00 zł (pierwszy dzień),100 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł.

g) Czyże:

- w wysokości 200,00 zł - za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin – w wysokości 400,00 zł (pierwszy dzień), 150 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 400,00 zł.

h) Hukowicze:

- w wysokości 170,00 zł - za wynajem pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego;

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin – w wysokości 200,00 zł (pierwszy dzień), 100 zł (drugi dzień) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł.

§ 2. Ustala się  stawki opłat za wynajem pomieszczeń we wszystkich obiektach na cele inne niż wymienione  w § 1:

1)    Na organizacje szkoleń, kursów, pokazów i innych o charakterze komercyjnym prowadzonych przez firmy lub organizacje zewnętrzne:

a)    130,00 zł za godzinę wynajmu (dla Świetlic w Czyżach, Klejnikach, Kuraszewie, Kojłach);

b)    70,00 zł za godzinę dla pozostałych Świetlic.

2)        Spotkania o charakterze integracyjnym - nie biletowane, organizowane przez sołectwa, parafie lub organizacje działające na terenie gminy, jeżeli ilość uczestników biorących udział w imprezie zamieszkujących na terenie Gminy Czyże wynosi więcej niż 70% :

a) Do 40 uczestników - oplata dobowa - 120 zł, oplata za sprzątanie oraz środki czystości 100,00 zł;

b) Powyżej 40 uczestników - oplata dobowa - 160 zł, oplata za sprzątanie oraz środki czystości 100,00 zł.

3)   Spotkania organizowane dla dzieci z terenu Gminy Czyże:

a)      jedno spotkanie w miesiącu organizowane przez określonego wypożyczającego - zwolnione z opłat;

b)      od 2 do 3 spotkań w miesiącu-oplata 70,00 zł, oplata za sprzątanie 100,00 zł płatne opiekunowi Świetlicy;

c)      od 4 do 6 spotkań w miesiącu-oplata 85,00zl, oplata za sprzątanie 100,00 zł płatne opiekunowi Świetlicy;

d) powyżej 6 spotkań w miesiącu-oplata 120,00 zł, oplata za sprzątanie 100,00 zł płatne opiekunowi Świetlicy.

 

§ 3.  Oplata za sprzątanie  Świetlicy po wynajęciu we wszystkich świetlicach wynosi            100 zł.  Płatności dokonuje się u opiekuna Świetlicy, a wplata wpisana jest do rejestru wypożyczeń danej Świetlicy.

 

§ 4. Nieodpłatnie udostępnia się Świetlice wiejskie i inne obiekty kulturalne stanowiące mienie gminne na:

1)        Zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez W6jta Gminy-Urząd Gminy, Rady Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2)        Zebrania statutowe Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Rad Parafialnych lub innych stowarzyszeń i organizacji i pozarządowych działających na terenie gminy Czyże-nie częściej niż raz na kwartał.

3)        Nieodpłatne kursy i szkolenia specjalistyczne związane z tematyka rolnicza, szkolenia organizowane przez służby mundurowe, spółdzielnie mleczarska i inne podmioty administracji rządowej i samorządowej skierowane do mieszkańców Gminy Czyże.

 

§   5. Udostępnienie pomieszczeń  następuje na podstawie złożonego wniosku o wynajem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 oraz oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik           nr 2.

§   6.  Traci moc zarządzenie Nr 337/2022 Wójta Gminy Czyże z dnia 21.11.2022 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych.

§  7.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                     Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 389/2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 03.07.2023 r.

 

                           Czyże, dnia ………………

 

……………………………

( Nazwisko i imię )

 

 

……………………………

( Adres zamieszkania)

 

 

……………………………

(telefon )

Gminny Ośrodek Kultury

 

                                                                                           w Czyżach

 

 

 

 

PODANIE

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wynajęcie pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w……………………..w dniu………………….

 

w godzinach…………….do………………..na…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Przewidywana liczba uczestników………………………………………………………………….

Osoba odpowiedzialna………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ..........................................................................................................................

 

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z warunkami najmu Świetlicy i zobowiązuje się:

-        wnieść stosowne opłaty - za wynajem pomieszczeni w wysokości: ............................. zł, opłatę za sprzątanie w wysokości:  ...............  zł,  kaucje za wynajem pomieszczeń:  ..............  zł,

-        w przypadku stwierdzenia uchybień, ponieść osobistą odpowiedzialność za wynikłe w czasie trwania najmu szkody, uszkodzone mienie i sprzęt;

-        w ciągu 4 godzin po zakończonym czasie wynajmu posprzątać pomieszczenia oraz najbliższe otoczenie (w przeciwnym razie na prace porządkowe zastaną uruchomione środki pobrane jako kaucja ).

 

Proszę o pozytywne załatwienie mojej prośby.


 

 

………………………………………………

                                                                                                                           ( czytelny podpis wynajmującego )


 


Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 389/2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 03.07.2023 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu Świetlicy wiejskiej oraz odpowiedzialności wynikającej z „Regulaminu korzystania ze Świetlic wiejskich" i zarządzenia Wójta Gminy Nr 389/2023 Czyże z dnia 03.07.2023 r.  w sprawie ustalenia opłat za wynajem lokali komunalnych.

Ponadto oświadczam, że w trakcie wynajmu tj.  od dnia .................  do dnia ........... zobowiązuje się do:

1)      Przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno - epidemiologicznych w związku z podawanymi posiłkami, przepisów BHP i p.poż oraz umożliwienia ewentualnej ewakuacji ludności w przypadku zaistnienia zagrożenia.

2)      W przypadku stwierdzenia uchybień, poniesienia osobistej odpowiedzialności za wynikłe w czasie trwania najmu szkody, uszkodzenie mienia i sprzętu.

3)      Poniesienia wszelkich opłat z tytułu publicznego odtwarzania, prezentowania utworów muzycznych, scenicznych itp., objętych opłatami z tytułu praw autorskich.

4)      Po zakończonym terminie najmu lokalu zobowiązuje się zwrócić lokal w stanie niepogorszonym.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

/Czytelny podpis Wynajmującego/


 


 

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 389/2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 03.07.2023 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98, tel. 85 68 135 31, e-mail: gok@ugczyze.pl

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

  3. Administrator danych osobowych Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

  4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez GOK w Czyżach na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Państwa lub pozostających pod Państwa opieką małoletnich dzieci w Wydarzeniach organizowanych przez GOK w ramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. GOK będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach –także na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 a) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art.15 rozporządzenia,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie art.16 rozporządzenia,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art.17 rozporządzenia, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 rozporządzenia,

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia, f) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj.art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia, przysługuje Pani, Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego   w sprawach ochrony danych osobowych.

  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

  3.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również   w formie profilowania.

 

………………………………………………….

/ czytelny podpis wynajmującego