KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98, tel. 85 68 135 31, e-mail: gok@ugczyze.pl

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3.      Administrator danych osobowych Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.      Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez GOK w Czyżach na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Państwa lub pozostających pod Państwa opieką małoletnich dzieci w Wydarzeniach organizowanych przez GOK w ramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. GOK będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach –także na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 a) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art.15 rozporządzenia,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych na podstawie art.16 rozporządzenia,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art.17 rozporządzenia, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.                      18 rozporządzenia,

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia, f) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj.art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia, przysługuje Pani, Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego   w sprawach ochrony danych osobowych.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

9.       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również   w formie profilowania.