www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Najważniejsze wydarzenia z życia jednostki 


W dniu 16 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego, w posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk. 

 

Tematem posiedzenia było:

1.       Informacja o sytuacji pożarowej województwa i szkoleniach funkcyjnych w OSP.

2.       Założenia do przeprowadzenia kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP.

3.       Funkcjonowanie struktur powiatowych Związku OSP RP w zakresie działalności statutowej w powiecie łomżyńskim.

4.       Informacja o realizacji imprez programowych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w 2014 r..

5.       Przyjęcie propozycji projektów planów pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i jego Prezydium na rok 2015.

6.       Przedstawienie planów pracy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
i Kalendarz imprez na 2015 r.

7.       Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 5 października 2014 r. w Białowieży odbył się VII Strażacki Turniej Oldbojów. W turnieju rywalizowało ze sobą 7 drużyn. Jednostka OSP Czyże w tym turnieju zajęła 4 miejsce.

 

 

Fotoreportaż


Na potrzeby OSP Czyże zakupiono sprężarkę. Zakup dofinansowano ze środków Województwa Podlaskiego w Białymstoku.


Wstawiono drzwi wejściowe do kotłowni w remizie w Czyżach.

 


Na potrzeby jednostki OSP Czyże zakupiono nowy wóz bojowy w ramach projektu „Wspólnie Chroni Puszczę Białowieską” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007- 2013.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 7 czerwca 2014 r. z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach odbyło się uroczyste przekazanie aktu przekazana nowej jednostki bojowej zakupionej w ramach projektu „Wspólnie Chroni Puszczę Białowieską” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007- 2013.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 5.06.2014 r. w Hajnowskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka połączone z przekazaniem Ochotniczym Strażom Pożarnym w tym Jednostce OSP Czyże zakupionych nowych wozów bojowych w ramach projektu „Wspólnie Chronimy Puszczę Białowieską” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007- 2013.

 

 

Fotoreportaż


18 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego.

 

Tematem posiedzenia było:

1. Kierunki działania Związku OSP RP na 2014 r. — wynikające z uchwał:

a) programowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

b) XIII Zjazdu Krajowego Związku OSP RP.

2. Prezentacja treści sprawozdań finansowych za 2013 r. i budżetu na 2014 r. celem rekomendacji na Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

3. Przedstawienie kalendarza imprez programowych na 2014 r.

4. Bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP województwa podlaskiego w tym:

- rozpatrywanie wniosków z OSP w sprawach: zakupów samochodów ratowniczo- gaśniczych, zakupów sprzętu i umundurowania, remontów remiz oraz odznaczeń.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 24 lutego 2014 r. w Komandzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce odbyła się roczna narada, na której omówiono następujące tematy:

  1. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu Hajnowskiego i realizacji „Kierunków działań w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i obrony cywilnej w 2013 r.”

  2. Kierunki działania PSP w roku 2014.

  3. Sprawy różne

 

 


21 lutego 2014 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek OSP Zbucz, Szostakowo, Morze. W zebraniach udział wzięli:

 

  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP – Sergiusz Noskowicz 

  • Komendant Gminny – Eugeniusz Andrejuk,

  • Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP – Jerzy Jakimiuk,

  • członkowie jednostek OSP Szostakowo, Zbucz, Morze

 

Ponadto w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Morzu uczestniczył V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Wójt Gminy Czyże - Jerzy Wasiluk.

 

Podczas zebrań dokonano przeglądu wyposażenia będącego na stanie ww. jednostek, przeanalizowano najważniejsze potrzeby w tym zakresie, a ponadto:

  • przedstawiono sprawozdania z działalności jednostek OSP w Szostakowie, Zbuczu i Morzu,

  • przyjęto plany działalności i plany finansowe ww. jednostek na rok bieżący.

 

 

 

 

 


15 lutego 2014 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Administracyjnego Gminy Czyże odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżach.

 

Otwarcia zebrania dokonał Jan Ochrymiuk – Prezes OSP, na przewodniczącego zebrania wybrano Jerzego Jakimiuka - Sekretarza Zarządu OSP a  na protokolanta – Sergiusza Noskowicza.

Wśród gości  zaproszonych znaleźli się:

 

1.    Antoni Ostrowski -  Podlaski Komendant Wojewódzki   PSP  w Białymstoku.

2.    Lucyna Golonko – Dyrektor Wykonawczy Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP  RP.

3.    Jerzy Wasiluk – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Wójt Gminy Czyże.

4.    Jarosław Trochimczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendant PSP w Hajnówce.

 

Sprawozdanie z działalności OSP oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok przedstawił Janusz Białowieżec – Naczelnik OSP w Czyżach. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący – Piotr Stepaniuk. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP oraz przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2014 rok. W trakcie zebrania do składu Jednostki OSP w Czyżach przyjęto dwóch nowych członków.

Za najważniejsze zadania uznano:

·         Kontynuację prac przy wprowadzaniu centralnego ogrzewania w strażnicy OSP,

·         Zakup nowego średniego samochodu bojowego wraz z wyposażeniem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina

 

 

 

 


Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie podziału dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Towarzystw Ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z powiatu hajnowskiego.

 

 

 


W dniu 27 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czyżach. Głównym tematem narady było przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych we wszystkich jednostkach OSP, tj:

 

- omówienie materiałów na zebrania i ich przygotowanie,

- wyznaczenie terminów i osób odpowiedzialnych,

- inne sprawy bieżące.

 

 

 

 


W dniu 14 stycznia 2014 r. w Sali Konferencyjne Urzędu Gminy Czyże odbyło się Posiedzenie Zarządu
Jednostki OSP Czyże. Tematem spotkania było omówienie spraw bieżących związanych z
bezpieczeństwem przeciwpożarowym na terenie Gminy.

 

 

 


Archiwum

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże