07 Lutego 2024

10:00

Przewodnicząca

Rady Gminy Czyże                                                                                                                                                       Czyże, dnia 2024-01-30

 

RG.0002.49.2024

Mieszkańcy Gminy Czyże

Zawiadamiam o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Czyże, która odbędzie się w dniu 7 luty  2024r. (środa) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Czyże.

2.      Sprawdzenie quorum obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmian w budżecie gminy Czyże na 2024 r.,

b)     w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Czyże dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XLVIII a XLIX

sesją Rady Gminy Czyże.

6.      Odpowiedź na interpelacje.

7.      Wolne wnioski i zapytania.

8.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady                     

                                                                                                                                                                                                                                   Krystyna Gawryluk

  

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późń. zm.) obrady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.