07 Września 2023

11:00

45 sesja Rady Gminy

sesja

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Gminy Czyże.
2. Sprawdzenie quorum obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu,

d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Czyże,

e) określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Czyże,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

5. Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego 2023/2024.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XLIV, a XLV sesją Rady Gminy
Czyże.

7. Odpowiedź na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad