Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Informuję, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Czyże 98, tel.: (85) 655 44 19 e-mail: gops@ugczyze.pl

2.    Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Panią Krystiana Kraskę na Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: krystian.kraska@cbi24.pl

3.    Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społeczne jest realizacja zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz
organów administracji rządowej. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są
przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w
szczególności na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie oraz
szeregu ustaw nakładających na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązki i
zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. W
szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z
przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na
przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy
prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator
gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie
umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.

4.    Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów
prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem
wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom
upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę
informatyczną i teleinformatyczną.

5.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z
przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu
postępowania administracyjnego.

6.    Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa
danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

7.    Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu
przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem
zawarcia umowy.

8.    Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórkę merytoryczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.