Trochę historii

Miejscowość Czyże położona jest na obszarze krainy historycznej zwanej Podlasiem. Na naszych terenach nastąpiło zetknięcie się Rusinów i Mazowszan kolonizujących ten obszar od X wieku. Obie narodowości mieszkały i mieszkają obok siebie, z tym, że obszar naszej gminy jest w ponad 90 proc. zamieszkały przez ludność pochodzenia białoruskiego, wyznania prawosławnego.

Na przełomie X i XI wieku ziemie Podlasia należały do państwa polskiego. Na początku Xi wieku opanowali je książęta ruscy, a na początku XIV wieku opustoszałe w wyniku długoletnich wojen Podlasie opanowane zostało przez Litwę. Za rządów Witolda i Kazimierza Jagiellończyka wzmocniło się na tych terenach osadnictwo ruskie, z Wielkiego Księstwa Litewskiego napływali także nowi osadnicy litewscy i białoruscy. Ziemie podlaskie ciążyły jednak ku Koronie, w jej granicach znalazły się w 1569 roku zgodnie z postanowieniem unii lubelskiej. W 1795 r. w wyniku trzeciego rozbioru Polski, ziemie te zostały zajęte przez Prusy, a w 1807 r., tzw. "obwód białostocki" otrzymała Rosja.

W granice państwa polskiego powróciły dopiero w 1918 r. Większość miejscowości z terenu naszej gminy, w tym również i Czyże, znane były już w XVI wieku jako zamieszkałe przez bartników, osoczników i strzelców Puszczy Białowieskiej. Pierwsze wzmianki o wsi Czyże pochodzą z 1529 roku, a już w 1560 r. ona osadzona na 62 włókach. Rozległa wołość bielskiego leśnictwa ogarniała większość naszych wsi, a ich mieszkańcy spełniali niegdyś szczególną rolę. Była to kategoria ludności służebnej - strzelcy zobowiązani byli do chodzenia na łowy i na wyprawy wojenne, zaś osocznicy do strzeżenia puszcz królewskich i do udziału w łowach. W cerkiewnym archiwum znajdował się do momentu pożaru cerkwi oryginalny dokument o dostarczaniu z Czyż w 1792 roku 20 strzelców do Komisji Wojskowej, zgodnie z dekretem króla Jana III z 1680 r

Ludność

Liczba ludności systematycznie maleje. W powojennym okresie w latach 1946 – 1997 stan ludności zmniejszył się o 2718 osób tj. o 46,5%. Powodem ubytku ludności jest głównie migracja, której ujemne saldo utrzymuje się od kilkudziesięciu lat, aczkolwiek z tendencją malejącą w latach ostatnich.

Miejscowości oraz mieszkańcy Gminy Czyże.

L.p.

Miejscowość

Liczba mieszkańców w 2005 r.

Liczba mieszkańców

w 2006 r.

Liczba

mieszkańców

w 2007 r.

Liczba mieszkańców w 2008 r.

Liczba mieszkańców w 2009 r.

Liczba mieszkańców w 2010 r.

1.

Czyże

450

447

423

416

402

405

2.

Hukowicze

66

68

68

69

65

63

3.

Leszczyny

41

41

37

32

33

34

4.

Kamień

73

72

69

66

64

59

5.

Klejniki

517

508

495

489

480

468

6.

Kojły

174

175

173

176

170

168

7.

Kuraszewo

346

341

333

330

330

325

8.

Lady

57

55

52

49

49

44

9.

Leniewo

83

83

78

79

82

82

10.

Łuszcze

34

37

36

37

37

36

11.

Morze

205

203

194

187

183

173

12.

Osówka

83

81

81

87

85

83

13.

Podrzeczany

84

83

85

84

83

84

14.

Rakowicze

76

82

79

77

75

71

15.

Sapowo

41

42

39

39

38

38

16.

Szostakowo

90

91

90

85

88

89

17.

Wólka

17

15

13

13

15

15

18.

Podwieżanka

13

12

12

8

7

8

19.

Maksymowszczyzna

24

22

21

21

22

20

20.

Wieżanka

13

12

12

12

12

12

21.

Zbucz

198

192

189

188

192

187