W dniu 27 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Czyże.

2.  Sprawdzenie quorum obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2023-2031,

c)    uchwalenia budżetu gminy Czyże  na rok 2024:

1)    Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże  na rok 2024.

2)    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na 2024 rok,

3)    Przedstawienie opinii  w sprawie projektu budżetu Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

4)     Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5)     Głosowanie nad projektem uchwały.

d)     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2024-2033,

e)   przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu Planu Zarządzania Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża          Forest.

f)    zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

5.  Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji i Rady Gminy na 2024 rok.

6.  Sprawozdanie z działalności Kierowników jednostek organizacyjnych.

7.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XLVII a XLVIII sesją Rady Gminy Czyże.

8.  Odpowiedź na interpelacje.

9.  Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zamknięcie obrad.

 

Galeria zdjęć