27 lutego 2023 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Lady w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Lady.

Ustala się porządek obrad zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
5. Wybór Sołtysa.
6. Sprawy bieżące.

Nowo wybranym sołtysem sołectwa Lady został Pan Igor Korzunowicz.