GRUDZIEŃ

  

5 GRUDNIA 2007 R.

ODBYŁ SIĘ POKAZ POŚCIELI WEŁNIANEJ

 

POKAZ CIESZYŁ SIĘ OGROMNYM ZAINTERESOWANIEM PRZYBYŁYCH GOŚCI.

 


8 GRUDNIA 2007 R.

 

 

 W CIECHANOWCU ZOSTAŁA WRĘCZONA NAGRODA ZA ZAJĄCIE 3-GO MIEJSCA 
W KONKURSIE NA NAJLEPIEJ ZACHOWANY ZABYTEK WIEJSCKIEGO 
BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 2007 R.

 

 

Jury konkursu na najlepiej zachowany zabytek drewniany w regionie uznała wiatrak typu holenderskiego z przełomu XIX i XX wieku. Wiatrak znajduje się w miejscowości Studzienka pod Białymstokiem.

 

 

 

Jedno z trzecich miejsc w tegorocznym konkursie otrzymał dom z Czyż należący do Pana Bazyla Jakimiuka. Zdaniem jurorów Czyże to chyba ostatnia w naszym regionie miejscowość, której wygląd w całości zasługuje na wyróżnienie w konkursie na najlepiej zachowany zabytek drewniany w regionie.


LISTOPAD19 LISTOPADA 2007 R.

W Sołectwie Osówka zainstalowano skrzynkę przeciwpożarową stojącą

 

 

Wyposażenie:

v  węże - szt. 5

v  prądownica – szt. 1

v  reduktor – szt. 1

v  klucz do hydrantu – szt. 1


Klejniki 13 listopada 2007 r.

Jednostkę OSP Klejniki włączono do krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

KOMENDANT GŁÓWNY

   PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ul. Podchorążych 38 00-463 Warszawa


 

Warszawa, dnia 12 listopada 2007 r.


 

Decyzja Nr X / 34 KSRG

Działając na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikach, utrzymywanej przez Wójta Gminy Czyże, do krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego,

WŁĄCZAM

z dniem 12 listopada 2007 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Klejnikach, gmina Czyże do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2007 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce zawarł porozumienie z Wójtem Gminy Czyże Panem Jerzym Wasilukiem oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Klejnikach reprezentowaną przez Prezesa OSP Pana Druha Mikołaja Kuprianowicza, dotyczące włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikach do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Porozumienie określa prawa i obowiązki stron, związane z włączeniem jednostki do krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego, na które strony wyraziły zgodę.


 

-2-

Na podstawie podpisanego porozumienia, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w dniu 18 października 2007 roku wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikacłi do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Ponieważ zostały spełnione warunki włączenia powyższej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz. 798), stwierdzam jak na wstępie.

Pouczenie;

Zgodnie z art. 127 § 3 k.p.a. decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i nie przysługuje od niej odwołanie. Jednakże strona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, może zwrócić się do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8t. bryg- Mgr * Marek Kubiak

Otrzymują:

1.               Wójt Gminy Czyże.

2.               Ochotnicza Straż Pożarna w Klejnikacłi. Do wiadomości:

 

1.              KW PSP w Białymstoku.

2.              KP PSP w Hajnówce.

3.              Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gminie Czyże.


 


Czyże 9 września 2007 r.

Dnia 9 września 2007 roku Gminę Czyże odwiedziła grupa lekarzy prowadząca „Program profilaktyki raka piersi”. Paniom między 50 a 69 rokiem wykonywane były bezpłatnie badania mammograficzne, pozwalające wykryć bardzo wczesne stadium choroby nowotworowej. Badania były prowadzone w ambulansie medycznym przy remizie OSP Czyże.

 

 

 

W ramach badań profilaktycznych Panowie i Panie powyżej 35 roku życia mieli możliwość przebadać się pod kątem występowania jaskry.

Jaskra jest to choroba oczu prowadząca do postępującego nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i co za tym idzie pogorszeniu lub utraty wzroku (dane: Wikipedia).

„Program profilaktyki raka piersi” oraz badania jaskry był sfinansowane przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.