30 maja 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Biura Stowarzyszenia za rok 2018 - podjęcie stosownej uchwały.

5.    Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - podjęcie stosownej uchwały.

6.    Dyskusja i przyjęcie Preliminarza  budżetowego na 2019 r.

7.    Sprawy różne, wolne wnioski.

8.    Zakończenie zebrania

 

 

 

 

 


29 maja 2019 r. odbyło się III Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie zgromadzenia.

2.    Ustalenie porządku Zgromadzenia.

3.    Przyjęcie protokołu z II Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 lutego 2019 r.

4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim za 2018 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wyodrębnienia subregionu bielskiego z subregionu łomżyńskiego.

8.    Dyskusja i wolne wnioski.

9.    Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

 


W dniu 28 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się VI sesja Rady Gminy Czyże.

 

 

 

 

 

 


W dniu 25 maja 2019 r. radni gminy Czyże z udziałem sołtysów oraz przedstawiciele urzędu gminy wraz z Wójtem przeprowadzili gruntowną ocenę gminy w oparciu o oględziny w terenie.

 

 

 

 

 


Wyniki:   Świetlica Wiejska w Czyżach;   frekwencja 29%

Wyniki:   Świetlica Wiejska w Klejnikach;   frekwencja 18%

Wyniki:   Świetlica Wiejska w Kuraszewie;   frekwencja 22%

Wyniki:   Świetlica Wiejska w Zbuczu;   frekwencja 20%


W dniu 23 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Hajnówce z następującym porządkiem zebrania:

 

1.    Otwarcie posiedzenia

2.    Wydanie opinii w sprawie sprawozdania z Planu Finansowego, w tym Planu Inwestycyjnego za rok 2018.

3.    Wydanie opinii w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym SPZOZ w Hajnówce.

4.    Wydanie opinii w sprawie przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

5.    Wydanie opinii w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej.

6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 

 


19 maja na placu  zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach odbył się „I Piknik Rodzinny”. Owe przedsięwzięcie kulturalne to wspólna inicjatywa Rady Sołectw Klejniki I  i  Klejniki II, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klejnikach, władz samorządowych Gminy Czyże i Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach. Była  też częścią inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców miejscowości Klejniki w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Czyże konkursu na „Najlepiej działającą świetlicę wiejską i inicjatywę mieszkańców”.

      Dopisała też publiczność, wykonawcy części artystycznej  oraz pogoda… i dzięki temu impreza miała prawdziwie rodzinną atmosferę.

 

 

Fotoreportaż