30 maja 2012 r. Jury konkursu "Na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim" oceniło 5 obiektów zgłoszonych z terenu Gminy Czyże.

 


W dniu 27 maja 2012 r. w Zbuczu został wyświęcony kamień węgielny pod budowę Kaplicy w tej miejscowości. W wyświęceniu udział wziął również Metropolita Warszawski i całej Polski Wielce Błogosławiony Sawa.

 

Fotoreportaż

 


W dniu 29 maja 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVI sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie Gminy Czyże,

b)    zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

c)     zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok,

d)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże,

e)    ustalenia stawek opłaty adiacenckiej,

5.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7.     Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.     Zamknięcie obrad.

 


W dniu 25 maja 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła kolejne spotkanie, na którym omawiano następujące sprawy według przyjętego porządku obrad:

 

1.     Przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia leczenia odwykowego z osobami nadużywającymi alkoholu. Na komisję zaproszono 3 osoby z miejscowości: Klejniki - 2, Lady -1.

2.     Rozpatrzenie prośby Pani Barbary Jurczuk - nauczyciela oddziału przedszkolnego z ZS w Czyżach o dofinansowanie biletów wstępu do teatru dla dzieci z oddziału przedszkolnego i rodziców (51 osób) w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”, do której w 2012 r. włączyła się Gmina Czyże.

3.     Przekazanie członkom gminnej komisji upoważnień do kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy, wydanych przez Wójta Gminy Czyże.

4.     Sprawy różne.

 

 

 

 


Trwa przebudowa linii energetycznej w związku z rozbudową Firmy Handlowo - Usługowej Pani Krystyny Konach, Czyże 182.

 


Wymieniono zabezpieczenie przedlicznikowe w części mieszkalnej budynku szkolnego w Klejnikach.

 


Rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi powiatowej Lady – Łuszcze długości 580 m i odcinek drogi Kuraszewo – Nowokornino długości 630 m.

 

 


 

W garażu w Zespole Szkół w Czyżach zamontowano nową bramę garażową. Koszt bramy 12 140 zł.

 


Z dniem 30 kwietnia 2012 r. w miejscowości Kuraszewo 14 została uruchomiona Agencja Pocztowa. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 i pełni funkcję nadawczo- oddawczą, świadcząc m.in. niżej wymienione usługi:

-  przyjmowanie i wydawanie listów poleconych;

- sprzedaż znaczków pocztowych, kart pocztowych, kopert, kart telefonicznych;

- przyjmowanie i wydawanie przesyłek pobraniowych;

- przyjmowanie i wydawanie paczek;

- przyjmowanie i wydawanie przesyłek pocztowych nadawanych na szczególnych warunkach;

- przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe;

- przyjmowanie wpłat z tytułu abonamentu RTV;

- przyjmowanie i wydawanie przekazów pocztowych;

- przyjmowanie operacji oszczędnościowych i czekowych;

- przyjmowanie przedpłat na prenumeratę prasy;

- świadczenie usług finansowych, w tym ubezpieczeniowych.

 


W dniach 7 i 8 maja 2012 r. na terenie Gminy Czyże została przeprowadzona zbiórka worków foliowych po nawozach mineralnych i sianokiszonce.

Gmina Czyże dba o stan środowiska naturalnego i co roku przeprowadza różne akcję promujące selektywna zbiórkę odpadów. W 2010 r. została przeprowadzona akcja zbiórki zużytego sprzętu AGD i RTV, w 2011 r. zbiórka zużytych opon. Ponadto przy urzędzie Gminy Czyże i Zespole Szkół w Czyżach znajdują się pojemniki na zużyte baterie.

 


Gmina Czyże w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce planuje przebudowę następujących dróg powiatowych na terenie Gminy:

- Wólka – Wieżanka,

- Kuraszewo – Nowokornino,

- Łuszcze – Lady.

Gmina ze swojego budżetu udziela pomoc finansową na remont wymienionych dróg w wysokości 278 000 zł. Przebudowa będzie polegać na utwardzeniu nawierzchni drogi metodą potrójnego utwardzenia emulsją i grysami.