W dniu 30 listopada 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXI sesja Rady Gminy Czyże

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.     Interpelacje radnych.

4.     Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże,

b)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

c)     ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e)    zmiany w budżecie gminy na 2012 rok,

f)     przedłużenia obowiązywania dotychczasowych cen i stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Czyże.

5.     Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6.     Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7.     Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.     Zamknięcie obrad.

 

 

Na zakończenie sesji zostały wręczone upominki Honorowym Dawcom  Krwi z terenu Gminy Czyże. Upominki otrzymali:

- Nesteruk Michał – Kuraszewo,

- Stefaniuk Raisa - Kuraszewo.

 


W dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 15.30 odbyło się dziesiąte posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach z następującym porządkiem:

 

1.     Przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego z osobą nadużywającą alkoholu.

2.     Opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

3.     Sprawy różne.

 

Komisja zaprosiła 4 osoby nadużywające alkoholu na rozmowę motywującą do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego. Zgłosiło się 2 osoby, które po rozmowie zdecydowały się na leczenie farmakologiczne. W dalszej części spotkania komisja opracowała zadania do realizacji w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.


W dniu 26 listopada 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat „Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz inne nieinwestycyjne płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Podlaską Izbę Rolniczą. Szkolenie prowadziła Pani Agnieszka Artemiuk pracownik Biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach.

Fotoreportaż


W dniu 21 listopada 2012 w Zespole Szkół w Czyżach odbyło się spotkanie dla klas gimnazjalnych z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Tematem spotkania było omówienie konsekwencji, jakie niosą za sobą ich czyny i jaka jest różnica między wykroczeniem a przestępstwem i co grozi za popełnienie wykroczenia i przestępstwa. Inicjatorką spotkania była pedagog z Zespołu Szkół w Czyżach Pani Elżbieta Tychoniuk.

 

 

 

 

 


W dniu 18 listopada 2012 roku w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2012 roku.

Z terenu Gminy Czyże do konkursu zostało zgłoszonych pięć obiektów. W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymał Pan Siebiesiuk Bazyli z Rakowicz

 

 

 

 


Placówka Terenowa KRUS w Hajnówce w dniu 13.11.2012r. przeprowadziła w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie 2 -godzinne szkolenie z zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz ubezpieczeń społecznych rolników. Szkolenie prowadził Mirosław Romaniuk, kierownik PT KRUS w Hajnówce oraz starszy inspektor prewencji, Eugenia Malinowska.  Przeszkolono 16 rolników.

 

Po szkoleniu rolnicy wzięli udział w konkursie testowym pt. „Pracuję bezpiecznie – chronię życie i zdrowie”. Zwycięzcom konkursu wręczono nagrody zakupione z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Uczestnicy szkolenia otrzymali okulary ochronne oraz  poradniki i broszury na temat zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie.


W dniu 7 listopada 2012 r. dla uczniów klasy I gimnazjum zorganizowany został wyjazd na strzelnicę sportową UKS Koliber w Białymstoku. Klasa I gimnazjum realizuje w tym roku przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa” w ramach którego zorganizowany został wyjazd. Uczestnikami tego wyjazdu byli również strażacy z OSP Czyże.

 

Fotoreportaż

 


Brak zasilania w energię elektryczną w budynku Urzędu w Gminie Czyże nie jest problemem - Gmina od kilku lat dysponuje agregatem prądotwórczym.

 


W dniu 8 listopada 2012 r. aktorzy z Teatru Lalek w Białymstoku przyjechali do Zespołu Szkół w Czyżach
z teatrzykiem dla najmłodszych pod nazwą "Dorotka w krainie Oz"

 

 

Fotoreportaż


W dniu 7 listopada 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże miało miejsce kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.


Akcja gaszenia pożaru domu w miejscowości Kuraszewo. W akcji udział wzięli również strażacy z OSP Czyże.

 


Rozstrzygnięto konkurs na pamiątkę z Festynu Archeologicznego ph. „Moja pamiątka z Grodziska”. W konkursie udział wzięło 46 uczestników, jury z pośród wszystkich prac wybrała te najlepsze i najbardziej nawiązujące do tematu konkursu, i są to:

 

I miejsce:

Martyna Białowieżec

            Małgorzata Michaluk

 

II miejsce:      

            Kinga Gierasimiuk

            Tomasz Kalinowski

 

III miejsce:

            Marcin Aleksiejuk

            Daria Zabrocka

 

Wyróżnienia:

            Jakub Grygoruk

            Wiktoria Andrejuk

Borys Bilkiewicz

            Julita Juźwiuk

 

            Konkurs realizowany i sfinansowany w ramach projektu „Tak dalekie, a tak bliskie” ze środków „Działaj Lokalnie VII”.