Dzięki pomocy strażaków z OSP Czyże świąteczne ozdoby znów cieszą swym wyglądem.

 

 


W dniu 28 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXII sesja Rady Gminy Czyże

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

b)    ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminy Czyże,

c)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2013-2022,

d)    uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2013,

e)    statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach,

f)    zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże,

g)    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże,

h)    określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,

i)     określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,

j)     regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże,

k)    zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

5.    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.

6.    Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

7.    Informacja Wójta Gminy o pozyskiwaniu środków unijnych.

8.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gm. Czyże.

9.    Plan pracy Rady Gminy na 2013 rok

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

12. Zamknięcie obrad.


21 grudnia 2012 r. harcerze z Zespołu Szkół w Czyżach przekazali Wójtowi Gminy Czyże Wigilijne Światełko Pokoju

 


W dniu 14 grudnia 2012 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji pożegnania z mundurem przez Pana ppłk Jana Talkowskiego. W uroczystości udział wziął również Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.

 

 


Gmina prowadziła działania na rzecz zwiększenia frekwencji zgłaszających się na badania profilaktyczne

   Czytaj całość…


W dniach 7-8 grudnia w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyła się Międzynarodowa Narada Konserwatorska "Architektura Drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych i niematerialnych wartości". W naradzie udział wzięli między innymi: Rasa Rimickaitė - attaché ds. kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce, Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Andrzej Nowakowski - Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zofia Cybulko - zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr Iwona Górska - kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku, dr hab. arch. prof. UPW Irena Niedźwiecka-Filipiak - dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr hab. arch. prof. Jerzy Uścinowicz - kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji kultury oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

 

Gminę Czyże reprezentowali:

 

- Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy Czyże i Jerzy Jakimiuk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

 

 

Głównym przedmiotem obrad było wytyczenie programu działań upowszechniających i utrwalających swoisty dla terenów pogranicza Podlasia model kultury ukształtowany przez zamieszkujące te tereny, zróżnicowane etnicznie, narodowościowo i wyznaniowo społeczności. Materialnym zapisem przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycji są unikatowe zasoby architektury drewnianej reprezentujące lokalne wzorce sztuki budowlanej i decydujące o tożsamości tych terenów w skali całych układów osadniczych sięgających swą historią XVI wieku. Są to – drewniane cerkwie, zagrody, domy mieszkalne, zabudowy gospodarcze oraz elementy małej architektury. Ochrona tego bezcennego dziedzictwa o znaczeniu europejskim wymaga szerokiej dyskusji oraz zintegrowanych działań.

Narada odpowiedzieć miała na pytania:

·         Co wiemy, a czego nie wiemy o drewnianym dziedzictwie architektonicznym Podlasia?

·         Jakie są możliwości i uwarunkowania ochrony tego zasobu?

Narada w Ciechanowcu służyć miała także opracowaniu zasad postępowania konserwatorskiego na płaszczyznach: naukowej, instytucjonalnej i pozarządowej. Przeprowadzenie narady konserwatorskiej na polu międzynarodowym stworzyło także okazję do poznania doświadczeń Białorusi i Litwy w zachowaniu dziedzictwa i lokalnej tożsamości.

Referaty wprowadzające do dyskusji: „Architektura drewniana Podlasia. Stan wiedzy a strategia ochrony materialnych i niematerialnych wartości”.

1. Ochrona drewnianej architektury i budownictwa w działalności WUOZ – mgr Zofia Cybulko, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

 

2. Dokumentowanie zabytków architektury i budownictwa drewnianego – ocena stanu wiedzy i potrzeb przez pryzmat działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa – mgr Iwona Górska, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku.

 

3. Potrzeba badań permanentnych dziedzictwa kulturowego wsi podlaskiej. Metodyka i stan badań – dr inż. arch. Danuta Korolczuk, Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej; dr hab. arch. prof. Jerzy Uścinowicz, kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi – dr hab. arch. prof. UPW Irena Niedźwiecka-Filipiak, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

5. Drewniane dziedzictwo w Litwie – ochrona i zagadnienia, prof. dr Jonas Glemža, Wydział Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Rasa Rimickaitė, attaché ds. kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce.

 

6. Doświadczenia w ochronie budownictwa drewnianego w Białorusi.

 

7. OTWARCIE WYSTAWY „Kadysz dla litewskich synagog”

 

Fotoreportaż


W dniu 6 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się szklenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat „Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz inne nieinwestycyjne płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Szkolenie prowadziła Pani Nina Sacharczuk oraz Pan Heronim Poniatowski kierownik Podlaskiego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce.

 

 

 

 


"Bracka świecza" to tradycja stara i pielęgnowana jedynie w Cerkwi Prawosławnej w Czyżach.

 

 

 

Fotoreportaż


W dniu 3 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół w Czyżach w ramach projektu „Czyże - tradycje znane i mniej znane” odbyła się lekcja religii, na której to Wikary Parafii Prawosławnej w Czyżach Marek Jakimiuk opowiadał dzieciom o tradycji wyrobu świec woskowych.

Tradycja wyrobu świec woskowych przetrwała tylko w nielicznych parafiach, do nich można zaliczyć Parafię Prawosławną w Czyżach, która co roku stara przyciągnąć jak największą liczbę wiernych by podtrzymać tę starą tradycję, aby nie zanikła tak jak w innych parafiach.

 

 

Fotoreportaż

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”