W dniu 25 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Czyże.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska”.

5.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a.     zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b.     ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

c.      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025,

d.     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025,

e.     zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

f.      zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XXXVIII, a XXXIX sesją Rady Gminy Czyże.

7.    Wolne wnioski i zapytania.

8.    Zamknięcie obrad

 

 

 


24 stycznia 2023 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach z następującym porządkiem zebrania:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór przewodniczącego obrad.

 3. Wybór protokolanta obrad.

 4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2022 r.

 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z zadań gospodarczych za 2022 r.

 7. Przedstawienie sprawozdania księgowej z zadań finansowych za 2022 r.

 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi GSW Czyże w Czyżach.

 10. Propozycje zmian w statucie Gminnej Spółki Wodnej.

 11. Zatwierdzenie zmian.

 12. Przedstawienie projektu budżetu na 2023 r.

 13. Przedstawienie projektu zadań gospodarczo-konserwacyjnych na 2023 r.

 14. Dyskusja nad złożonym projektem.

 15. Przyjęcie projektu budżetu i projektu zadań gospodarczo-konserwacyjnych na 2023 r.

 16. Ustalenie składki członkowskiej na 2023 r.

 17. Ustalenie wysokości ekwiwalentu za zwrot kosztów podróży, diety dla delegatów, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

 18. Przyjęcie wniosków na 2023 r.

 19. Wolne wnioski i zapytania.

 20. Zakończenie obrad.