W dniu 23 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XL sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad XL sesji Rady Gminy Czyże.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie gminy Czyże na 2023 r.,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże na lata 2023-2031,

c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,

d) funduszu sołeckiego,

e) przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2022 – 2025”,

f) przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2023 roku”.

5.    Sprawozdanie z działalności GOPS i realizacji uchwał.

6.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.

7.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między XXXIX, a XL sesją Rady Gminy Czyże.

8.    Odpowiedź na interpelację.

9.    Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 


W dniu 3 marca. w miejscowości Rakowicze odbyło się zebranie sołeckie.