28 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD „PB” w roku 2021.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności LGD w okresie trwania kadencji  ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7. Wybór Zarządu LGD i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2022 r.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zakończenie zebrania.

 

 

 


 

W dniu 21 marca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXX sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Sprawdzenie quorum obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmiany w budżecie gminy na 2022 r,

b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2022-2025,

c)    funduszu sołeckiego,

d)     programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże w 2022 roku,

e)    wieloletniego programu współpracy gminy Czyże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022- 2026.

 1. Przyjęcie informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.

 2. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

 3.  Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 5. Odpowiedzi na interpelację.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

 7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 


W dniu 18 marca 2022 r. w Narewce odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem, prof. UW. Spotkanie dotyczyło obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz sytuacji samorządów i mieszkańców gmin powiatu hajnowskiego.

 

 

 

 


W dniu 16 marca 2022 r. została podpisana umowa na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże”. Koszt inwestycji 511 207,68 zł, wkład własny gminy 51 120,77 zł. Dofinansowanie w wysokości 460 086,91 zł pochodzi z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

                       

 

 

 

 

 


14 marca 2022 r. odbyło się XIV Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z XIII Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 17 grudnia 2021 r.

 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami.

 5. Pod jęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2022 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata      2022-2025.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich.

 8. Dyskusja i wolne wnioski.

 9. Zakończenie Zgromadzenia.