28 czerwca 2022 r. odbyło się XV Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.

  3. Przyjęcie protokołu z XIV Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 14 marca 2022 r.

  4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim za 2021 rok.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

  7. Dyskusja i wolne wnioski.

  8. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 


 

 

W dniu 28 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Czyże.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Sprawdzenie quorum obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Podjęcie  uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.,

b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże za 2021 r.,

c)    zamian w budżecie gminy Czyże za 2022 r.,

d)    określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023,

e)    odwołania Skarbnika gminy,

f)    powołania Skarbnika gminy,

5.    Sprawozdanie kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za I półrocze 2022 r.,

6.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

7.    Wolne wnioski i zapytania.

8.    Zamknięcie obrad.   

 

W trakcie sesji Radni Gminy Czyże oficjalnie pożegnali obecną Skarbnik Panią Marię Konach, która pełniła tę funkcję od 2004 r. Pani Maria dziękowała Radnym za miłą współpracę, za pomoc i wsparcie.

Tego dnia wybrano również nowego Skarbnika, który obejmie tę funkcję 28 lipca 2022 r. Panią Katarzyne Zabrocką.

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 4 czerwca 2022 r. w Malennikach Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zorganizowała piknik.

 

 

 

 


6 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w Dubiczach Cerkiewnych mające na celu omówienie szczegółów dotyczących utworzenia Centrum Usług Społecznych w ramach porozumienia międzygminnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Wójtowie i sekretarze gmin Czyże i Dubicze Cerkiewne oraz pracownicy pomocy społecznej.

 

 

 

 

 


W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję Rządowego Programu Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, na którym samorządy z powiatu hajnowskiego otrzymały symboliczne czeki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Czeki wręczał Senator RP Jacek Bogucki Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski  oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Gmina Czyże z Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała kwotę 7 125 000 zł.