www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Świetlice


Wytyczne dotyczące zasad organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 z zachowaniem reżimu sanitarnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach i świetlicach wiejskich.

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZYŻACH

Gospodarz Świetlicy – Jolanta Iwaniuk

tel. 693 682 867

KLUB WIEJSKI W OSÓWCE

Gospodarz Świetlicy – Edyta Jakoniuk

tel. 506 330 122

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOJŁACH

Gospodarz Świetlicy - Michał Małaszkiewicz

tel. 793 724 428

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH

Gospodarz Świetlicy - Natalia Pietruczuk

tel.  577 062 970

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE

Gospodarz Świetlicy – Irena Nesteruk

tel. 506 377 644

ŚWIETLICA WIEJSKA W SZOSTAKOWIE

Została adaptowana na  DZIENNY DOM POMOCY w ramach Projektu pn.: „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”  nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU

Gospodarz Świetlicy – Nadzieja Plis

tel. 697 394 652

ŚWIETLICA WIEJSKA W KAMIENIU

Gospodarz Świetlicy - Gawryluk Mikołaj

tel. 508 416 495

ŚWIETLICA WIEJSKA W MORZU

Gospodarz Świetlicy – Wiera Bołtromiuk

tel. 505 913 930

REMIZO ŚWIETLICA W CZYŻACH

  W dyspozycji Zarządu OSP w Czyżach

REGULAMIN

korzystania ( wynajmu) ze świetlic wiejskich

 

i. postanowienia i ogólne:

1.  Ze świetlicy mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, zakłady pracy, organizacje społeczne, itp. na organizowanie:

          Zabaw publicznych,

          Uroczystości rodzinnych oraz innych imprez ogólnie dostępnych przyjętych w środowisku, nawiązujących do tradycji naszego regionu / np. wesela, zabawy weselne, chrzciny, itp./,

          Zebrania, spotkania, walne zgromadzenia, narady, szkolenia,

          Formy związane z działalnością gospodarcza, np. przetargi,

          Inne działania wynikające z obowiązków statutowych organizacji, instytucji i zakładów pracy

2. Osoby prywatne, instytucje, organizacje społeczne oraz zakłady pracy ubiegające się o wynajem świetlicy powinny:

          Złożyć pisemną prośbę do Urzędu Gminy Czyże lub gospodarza świetlicy o wyrażenie zgody na wynajem świetlicy,

          Wnieść stosowną opłatę za wynajem pomieszczeń i zaliczkę za ich sprzątanie,

3. W przypadku organizowania zabaw publicznych i weselnych oraz większych uroczystości rodzinnych oprócz opłaty za wynajem sali, wpłaca się kaucję..

4.  Powyższe opłaty są wpłacane do kasy Urzędu Gminy Czyże lub dla Gospodarza Świetlicy.

5.  Wysokość opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicowych oraz wysokość kaucji jest uwarunkowana od standardu pomieszczeń świetlicowych i jest ustalana po konsultacjach społecznych (zebranie wiejskie). Koszty te ulegają zmianie proporcjonalnie do zmian kosztów utrzymania budynku.

6.  Najemca jest zobowiązany do doprowadzenia pomieszczeń do stanu pierwotnego osobiście lub przez osoby trzecie bezpośrednio po zakończonym terminie wynajmu, jednak nie później jak 4 godziny od czasu jego zakończenia.

7. Sprzątanie dotyczy również i najbliższego otoczenia świetlicy.

8. Ubieganie się o wynajem pomieszczeń nie może nastąpić później niż 7 dni przed planowanym terminem wynajmu.

9.  Użytkownik budynku w stosunku do najemcy może żądać dodatkowych zobowiązań związanych z jego statutową działalnością.

II.  obowiązki najemcy:

W czasie korzystania z pomieszczeń świetlicy najemca ma obowiązek:

          Zabezpieczenia ładu i porządku wewnątrz budynku w czasie organizowania imprez o charakterze publicznym,

          Przestrzegania regulaminu korzystania ze świetlicy, przestrzegania przepisów ppoż. i zasad BHP obowiązujących w czasie korzystania z obiektów użyteczności publicznej,

          Powiadomienie najbliższej jednostki OSP na trzy dni przed terminem o mającej się odbyć imprezie o charakterze publicznym,

          Przestrzeganie zakazu palenia w pomieszczeniach świetlicowych oraz innych spraw przekazanych przez gospodarza obiektu

III. postanowienia końcowe:

          W przypadku stwierdzenia widocznych śladów dewastacji pomieszczeń, ubytków mienia — najemca usuwa je osobiście, a w razie naprawy przez osoby trzecie, najemca ponosi koszty tej naprawy lub zakupu,

          W razie nie wywiązania się z w/ w spraw oraz rażącego naruszenia warunków najmu, w stosunku do najemcy mogą być wyciągnięte inne obowiązujące w tym zakresie sankcje prawne,

          Zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Czyże

 

ZARZĄDZENIE 98/2020

WÓJTA GMINY CZYŻE

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) zarządzam, co następuje:

    § 1. Wprowadza się dzienne stawki opłat za wynajem:

1) sali konferencyjnej Urzędu Gminy - w wysokości 300,00 zł,

2) świetlic wiejskich i klubu z terenu gminy Czyże:

a) Klejniki:

- w wysokości 150,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 200,00 zł  ( pierwszy dzień ), 100,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 400,00 zł,

b) Kuraszewo:

- w wysokości 110,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w wysokości 60,00 zł za wynajem „sali kominkowej”,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 200,00 zł  ( pierwszy dzień ), 100,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 350,00 zł,

c) Kamień:

 - w wysokości 70,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 140,00 zł  ( pierwszy dzień ), 70,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

d) Morze:

 - w wysokości 50,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji  przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

- w przypadku organizacji zabawy ( zielona świetlica ) – 60,00 zł

e) Osówka:

 - w wysokości 50,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

f) Szostakowo:

 - w wysokości 50,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

g) Zbucz:

 - w wysokości 60,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji  przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 100,00 zł  ( pierwszy dzień ), 50,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 200,00 zł,

- w przypadku organizacji zabawy ( zielona świetlica ) – 60,00 zł

h) Kojły:

 - w wysokości 110,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 200,00 zł  ( pierwszy dzień ), 100,00 zł ( drugi dzień ) oraz kaucja za wynajem w wysokości 300,00 zł,

i) Czyże:

- w wysokości 120,00 zł – za wynajem  pomieszczeń celem zorganizowania przyjęcia pogrzebowego,

- w przypadku organizacji zabawy, przyjęcia weselnego, chrzcin, urodzin,  - w wysokości 300,00 zł oraz kaucja za wynajem w wysokości 400,00 zł,

§ 2. Ustala się stawki opłat za wynajem pomieszczeń we wszystkich obiektach na cele inne niż wymienione  w §1 :

1) na organizację szkoleń, kursów, pokazów i innych o charakterze komercyjnym prowadzonych przez firmy lub organizacje zewnętrzne:

a/ 100,00 zł za godzinę wynajmu ( dla świetlic w Czyżach, Klejnikach, Kuraszewie i Kojłach ),

b/ 50,00 zł za godzinę dla pozostałych świetlic.

2) spotkania o charakterze integracyjnym – nie biletowane, organizowane przez sołectwa, parafie lub organizacje działające na terenie gminy, jeżeli ilość uczestników biorących udział  w imprezie zamieszkujących na terenie Gminy Czyże wynosi więcej niż 70 %:

a/  do 40 uczestników – opłata dobowa – 80,00 zł, kaucja za sprzątanie 70,00 zł  oraz opłata na środki czystości 20,00 zł płatne opiekunowi świetlicy

b/ powyżej 40 uczestników – opłata dobowa – 120,00 zł , kaucja za sprzątanie 70,00 zł  oraz opłata na środki czystości 20,00 zł płatne opiekunowi świetlicy

3) spotkania organizowane dla dzieci z terenu gminy Czyże:

a/ jedno spotkanie w miesiącu  organizowane przez określonego wypożyczającego- zwolnione z wszelkich opłat,

b/ od 1 do 3 spotkań w miesiącu – opłata 40,00 zł, kaucja za sprzątanie 70,00 zł  oraz opłata na środki czystości 20,00 zł płatne opiekunowi świetlicy,

c/ od 4 do 6 spotkań w miesiącu – opłata 50,00 zł, kaucja za sprzątanie 70,00 zł  oraz opłata na środki czystości 20,00 zł płatne opiekunowi świetlicy,

d/ powyżej 6 spotkań w miesiącu – opłata 60,00 zł, kaucja za sprzątanie 70,00 zł  oraz opłata na środki czystości 20,00 zł płatne opiekunowi świetlicy

§ 3. Kaucja za sprzątanie pomieszczeń we wszystkich świetlicach wynosi 70,00 zł  oraz opłata na środki czystości w wysokości 20,00 zł płatne opiekunowi świetlicy i wpisane do rejestru wypożyczeni danej świetlicy.

§ 4. Nieodpłatnie udostępnia się świetlice wiejskie i inne obiekty kulturalne stanowiące mienie gminne na:

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Wójta Gminy – Urząd Gminy, Radę Gminy,

2) zebrania statutowe  Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Rad Parafialnych lub innych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czyże – nie częściej niż raz na kwartał.

3) nieodpłatne kursy i szkolenia specjalistyczne związane z tematyką rolniczą, szkolenia organizowane przez policję, straż pożarną, spółdzielnię mleczarską i inne podmioty administracji rządowej i samorządowej skierowane dla mieszkańców gminy Czyże,

§ 5. Udostępnienie pomieszczeń następuje na podstawie złożonego wniosku o wynajem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 oraz oświadczenia,  którego wzór stanowi załącznik nr 2.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 159.2017 Wójta Gminy Czyże z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr  1

        Czyże, dnia ........................................

...............................................

(  Nazwisko i imię )

 ...............................................

(  Adres zamieszkania)

 ...............................................

(telefon  )

Wójt Gminy Czyże

PODANIE

       Zwracam się z uprzejma prośbą o wynajęcie pomieszczeń  Świetlicy Wiejskiej   w ............................ ( mała sala bez zaplecza kuchennego, mała sala z zapleczem kuchennym, duża sala z zapleczem kuchennym, duża sala bez zaplecza kuchennego * ) w dniu .................................................................... w godz. od  ............... do ..............  na ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................ Przewidywana ilość uczestników ….................................................................................................

Osoba odpowiedzialna …………………………………………………………………………….

 

      Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami  najmu świetlicy i zobowiązuję się:

-          wnieść stosowne opłaty - za wynajem pomieszczeń w wysokości: .................. zł, kaucję za sprzątanie w wysokości: ................. zł, kaucję za wynajem pomieszczeń: ................. zł,

-          w ciągu 4 godzin po zakończonym czasie wynajmu posprzątać pomieszczenia oraz najbliższe otoczenie ( w przeciwnym razie na prace porządkowe zostaną uruchomione środki pobrane jako kaucja za sprzątanie ).

 

      Proszę o pozytywne załatwienie mojej prośby.

  .........................................................

                                                                 ( czytelny podpis )   

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

 

      Ja niżej podpisany oświadczam, że znane mi są zasady wynajmu świetlicy wiejskiej oraz odpowiedzialności wynikające z  „Regulaminu korzystania              ( wynajmu) ze świetlic wiejskich” oraz z zarządzenia nr 98/2020 Wójta Gminy  Czyże z dnia 26 lutego 2020 r.  w sprawie  ustalenia stawek opłat za wynajem lokali komunalnych.

       Ponadto oświadczam, że w trakcie wynajmu tj. od dnia.......................... do dnia ............................ zobowiązuję się do:

 

1. Przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych w związku z podawanymi posiłkami, przepisów p.poż. oraz umożliwienia ewentualnej ewakuacji ludności w przypadku zaistnienia zagrożenia.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień, ponieść osobistą odpowiedzialność za wynikłe w czasie trwania najmu szkody, uszkodzone mienie i sprzętu.

3. Ponieść wszelkie opłaty z tytułu publicznego odtwarzania, prezentowania utworów muzycznych, scenicznych itp., objętych opłatami z tytułu praw autorskich.

4. Po zakończonym terminie najmu lokalu zobowiązuję się jest zwrócić lokal w stanie niepogorszonym.

………………………………                                                              ………………………………

(data złożenia oświadczenia)                                             (czytelny podpis najemcy)

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże