www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Czyże

Program

Gospodarka niskoemisyjna

Wartość projektu

164 000 PLN

Wartość dofinansowania

131 200 PLN

Wkład własny

  32 800 PLN

Okres realizacji

2021 r.

Współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap III

Program

Fundusz Dróg Lokalnych

Wartość projektu

1 252 392,90 PLN

Dotacja z Funduszu

621 966,51 PLN

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

315 213,20 PLN

Wkład własny - partner projektu

315 213,19 PLN  

Okres realizacji

marzec - listopad 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap III współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Lokalnych

 

 

 

 


Cyfrowe GOKi w podregionie łomżyńskim

Program

„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Wartość projektu

18 628,63 PLN

Wartość dofinansowania

18 628,63 PLN

Wkład własny

0  PLN

Okres realizacji

Maj 2021 r.

Finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

 


Karosacja samochodu strażackiego STAR 266

Program

-

Wartość projektu

110 000 PLN

Wartość dofinansowania

85 000 PLN

Wkład własny

25 000 PLN

Okres realizacji

2004 r.

Współfinansowane ze środków Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku


Przewoźny zespół prądotwórczy na przyczepie

Program

Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wartość projektu

26 000 PLN

Wartość dofinansowania

20 000 PLN

Wkład własny

6 000 PLN

Okres realizacji

2010 r.

Dotacja Województwa Polskiego

 


Zakup samochodu strażackiego FORD TRANSIT

Program

-

Wartość projektu

150 000 PLN

Wartość dofinansowania

100 000 PLN

Wkład własny

50 000 PLN

Okres realizacji

2008 r.

Współfinansowane ze środków Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych

 


Przedszkole Przyszłości – modernizacja oddziału przedszkolnego

w Czyżach

Program

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu

PLN  87 150,00

Wartość dofinansowania

PLN  87 150,00

Wkład własny

PLN 0

Okres realizacji

01.07.2014 do 30.06.2015

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Nowoczesna i innowacyjna Szkoła Podstawowa w Czyżach

Program

Oś priorytetowa: III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie:  Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjecie kształcenia i szkolenia

Wartość projektu

PLN   580 375,82

Wartość dofinansowania

PLN   551 353,96

Wkład własny

PLN   29 021,86  (wkład niepieniężny)

Okres realizacji

01.08.2018 do 30.06.2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 


Montaż oraz włączenie do sieci powszechnego ostrzegania i alarmowania syreny elektronicznej DSE 1200 IP punkt alarmowania Urząd Gminy Czyże

Program

-

Wartość projektu

25 687,60 PLN

Wartość dofinansowania

22 287,60 PLN

Wkład własny

3 400 PLN

Okres realizacji

2017-2018 r.

Współfinansowane ze środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 


Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski - Narew, w miejscowości Klejniki

Program

-

Wartość projektu

232 673,32 PLN

Wartość dofinansowania

192 673,32 PLN

Wkład własny

40 000 PLN

Okres realizacji

2020 r.

Współfinansowane ze środków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

 


Zdalna szkoła

Program

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu

34 888 PLN

Wartość dofinansowania

34 888 PLN

Wkład własny

0  PLN

Okres realizacji

Kwiecień 2020 r.

Finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 


Zdalna szkoła +

Program

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Wartość projektu

44 727,80 PLN

Wartość dofinansowania

44 727,80 PLN

Wkład własny

0  PLN

Okres realizacji

Maj 2020 r.- Lipiec 2020 r.

Finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 


 „Nie jesteś sam!”

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu

428 070 PLN

Wartość dofinansowania

406 570 PLN

Wkład własny

21 500 PLN

Okres realizacji

01.01.2021 r.-31.12.2021 r.

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych

Program

Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r.

Wartość projektu

 50 000 PLN

Wartość dofinansowania

50 000 PLN

Wkład własny

0 PLN

Okres realizacji

2020 r.

Dotacja Województwa Polskiego

 


Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie

Program

Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wartość projektu

646 487,20 PLN

Wartość dofinansowania

613 587,86 PLN

Wkład własny

32 899,34 PLN

Okres realizacji

2020 r.

Współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 


Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Czyżach

Program

Gospodarka niskoemisyjna

Wartość projektu

782 534 PLN

Wartość dofinansowania

664 317,49 PLN

Wkład własny

118 216,51 PLN

Okres realizacji

2020 r.

Współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 


Projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0234/18, pn. „Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dzięki doposażeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

  Zakup i dostawa:

1.    Sprzęt nagłośnieniowy

2.    Akordeon guzikowy

3.    Elementy wystawiennicze

4.    Tablica ogłoszeniowa

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Działanie

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Partnerzy

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Wydatki kwalifikowalne

 48 829,96 PLN

Całkowita wartość projektu

50 109,16 PLN

Wartość dofinansowania

39 063,96 PLN

Wkład własny

9 766,70 PLN  

Okres realizacji

 10 grudzień 2018 r. – 31 maja 2019 r.

 Współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

 


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czyże

Program

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności

Wartość projektu

29 520PLN

Wartość dofinansowania

26 586PLN

Wkład własny

2 952PLN

Okres realizacji

2017 r. - 2018 r.

Współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności 

 


Budowa placu zabaw

Program

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

Wartość projektu

27 453,60PLN

Wartość dofinansowania

17 453,60PLN

Wkład własny

10 000,00PLN

Okres realizacji

 2018 r.

Współfinansowane ze środków Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa podlaskiego

 


Słoneczna Szkoła – instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyże

Program

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wartość projektu

86 100 PLN

Wartość dofinansowania

73 185 PLN

Wkład własny

  12 915 PLN

Okres realizacji

  2018 – 2019 r.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 5.1 Działanie Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

 

 


Budowa siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże

Program

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

Wartość projektu

56 753,93 PLN

Wartość dofinansowania

36 112,00 PLN

Wkład własny

  20 641,93 PLN

Okres realizacji

  3 kwietnia – 25 maj 2018 r.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

 


Zakup specjalnego ubrania ochronnego typu nomex w ramach projektu

„Wspólnie chronimy puszczę Białowieską”

Program

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007-2013

Wartość projektu

21 976,92 PLN

Wartość dofinansowania

19 779,23 PLN

Wkład własny

   2 197,69 PLN

Okres realizacji

 Grudzień 2015 r.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,  Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 


Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap II

Program

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –  Dostępność - Rozwój

Wartość projektu

867 791,01 PLN

Dotacja z budżetu państwa

433 894,95 PLN

Partner projektu – Starostwo Powiatowe w Hajnówce

216 532,71 PLN

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

600,00 PLN

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

600,00 PLN

Wkład własny

216 163,35 PLN  

Okres realizacji

marzec - sierpień 2015 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap II współfinansowana jest ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

 


Budowa małej infrastruktury turystycznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie

„Odnowa i rozwój wsi”

Wykonawca robót

Rumar Prace Ziemne Marta Ruczaj. Czyże 19. 17-207 Czyże

Wartość projektu

67 404,00 PLN

Wartość dofinansowania

40 500,00 PLN

Wkład własny

26 904,00 PLN

Okres realizacji

12.01.2015 r.         - 30.03.2015 r.

Budowa małej infrastruktury turystycznej wokół Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’

 


Budowa kontenerowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1 w miejscowości Morze

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014

Działanie

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wartość projektu

309 352,70PLN

Wartość dofinansowania

190 116,00 PLN

Wkład własny

119 236,70 PLN  

Okres realizacji

 12 luty 2015 r. – 27 maja 2015 r.

Budowa kontenerowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1 w miejscowości Morze był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’

 


Remont sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014

Działanie

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wartość projektu

207 131,57 PLN

Wartość dofinansowania

127 141,00 PLN

Wkład własny

   79 990,57 PLN  

Okres realizacji

02.03.2015 r. – 11.05 2015 r.

Remont sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’

 


„WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – etap II, administracja samorządowa”

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa

Wartość projektu

62 133,62 PLN

Wartość dofinansowania

52 813,57 PLN

Wkład własny

 9 320,05 PLN

Okres realizacji

 2012 r. – 2015 r.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

 


Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

Program

Radosna Szkoła

Wartość projektu

112 021,15 PLN

Budżet państwa

 56 010,57 PLN

Wkład własny

 56 010,58 PLN

Produkt projektu

Modernizacja szkolnego placu zabaw

Okres realizacji

20 maj 2013 r. - 31 październik 2013 r.

Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

 – „Radosna szkoła”

 


Remont Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014

Działanie

„Odnowa i rozwój wsi”

Wykonawca robót

MAREX Firma Handlowa Marek Józef Kruszewski

16-010 Wasilków

ul. Grodzieńska 26A

Wartość projektu

65 518,90 PLN (brutto)

Wartość dofinansowania

42 613,00 PLN (brutto)

Wkład własny

22 905,90 PLN (brutto)

Produkty projektu

Remont Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu

Okres realizacji

6 sierpnia – 30 września 2014 r.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’

 


Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

Program

Współpraca Transgraniczna Polska - Białoruś – Ukraina 2007-2013

Wartość projektu

8 445 600,00 PLN

Wartość samochodu

 750 600,00 PLN

Dofinansowanie

 675 540,00 PLN

Wkład własny

   75 060,00 PLN  

Projekt wspólfinansowany w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007-2013

 


Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach

Program

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Wartość projektu

78 283,29 zł. PLN

Dotacja z budżetu państwa

44 675,00 PLN

Wkład własny

 33 608,29 PLN  

Okres realizacji

marzec - kwiecień 2014 r.

Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’

 


 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap I

Program

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –  Dostępność - Rozwój

Wartość projektu

814 235,16 PLN

Dotacja z budżetu państwa

407 117,00 PLN

Partner projektu – Starostwo Powiatowe w Hajnówce

203 559,00 PLN

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"

600,00 PLN

AGB Recykling s.c. Eugeniusz Budkiewicz, Grzegorz Budkiewicz

400,00 PLN

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

300,00 PLN

„KNOCH” Firma Handlowo-Usługowa Jan Konach

300,00 PLN

Wkład własny

201 959,16 PLN  

Okres realizacji

luty - maj 2014 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap I współfinansowana jest ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

 


Od świetlicy do świetlicy po Gminie Czyże

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie

Małe projekty

Wartość projektu

23 006,00 PLN

Wartość dofinansowania

12 657,00 PLN

Wkład własny

 10 349,00 PLN

Okres realizacji

 18.02.2013 r. – 30.08.2013 r.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Leader Małe Projekty”

 


WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – etap I

Program

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu

40 488,86 PLN

Wartość dofinansowania

30 367,84 PLN

Wkład własny

 10 121,02 PLN

Okres realizacji

 2005 r. – 2007 r.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 


NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 

Remont drogi powiatowej Nr 1602 B Zbucz – Morze

Program

 Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –             Dostępność - Rozwój

Wartość projektu

377 147 21 zł. PLN

Dotacja z budżetu państwa

113 144,00 PLN

Partner projektu – Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 

131 775,40 PLN

Sklep spożywczo - przemysłowy „King”

Jarosław Haponiuk

 

200,00 PLN

PPUH "itaP" s.c.

Piotr Michałowski

Ireneusz Kruk

 

200,00 PLN

Wkład własny

 131 827,81 PLN

Okres realizacji

sierpień 2012 r.

Remont drogi powiatowej Nr 1602 B Zbucz – Morze współfinansowany ze środków Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój


Remont Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie

„Odnowa i rozwój wsi”

Wykonawca robót

KARO-BUD Romuald Karwowski

15-167 Białystok;

ul. W. Wysockiego 116/2

Wartość projektu

59 373,71 PLN (brutto)

Wartość dofinansowania

38 617,00 PLN (brutto)

Wkład własny

20 756,71 PLN (brutto)

Produkty projektu

Remont Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie

Okres realizacji

6 kwietnia – 15 czerwca 2012 r.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Szostakowie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’


Prezentacje Spuścizny Kulturowej Regionu Puszczy Białowieskiej

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie

Małe projekty

Wartość projektu

36 820,00 PLN

Wartość dofinansowania

23 949,05 PLN

Wkład własny

 13 756,00 PLN

Okres realizacji

 01.05.2011 r. – 30.09.2011 r.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Leader Małe Projekty”

 

 


Remont Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie

Odnowa i Rozwój Wsi

Wartość projektu

56 037,98 PLN

Wartość dofinansowania

34 169,00 PLN

Wkład własny

 21 868,98 PLN

Okres realizacji

 21.02.2011 r. – 10.05.2011 r.

Współfinanowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi

 


Budowa zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie

Odnowa i Rozwój Wsi

Wartość projektu

1 238 775 PLN

Wartość dofinansowania PROW

 425 555 PLN

Ministerstwo Sportu i Turystyki

 500 000 PLN

Wkład własny

 313 220 PLN

Produkty projektu

Budowa zespołu boisk

Okres realizacji

30 wrzesień 2011 r.

Budowa zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”


NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 

Remont drogi powiatowej Nr 1602 B Zbucz – Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyże

Program

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Wartość projektu

613 933.51 PLN

Dotacja z budżetu państwa

306 659.00 PLN

Partner projektu – Starostwo Powiatowe w Hajnówce

152 687,00 PLN

„BUDOMEX” Rafał Orabczuk, Czyże 199

600,00 PLN

Firma Handlowo – Usaługowa Konach Krystyna, Czyże 182

300,00 PLN

Firma Plewa Eugeniusz Czyże 16

200,00 PLN

Wkład własny

153 487,51 PLN

Okres realizacji

20 czerwca 2011 r.

Remont drogi powiatowej Nr 1602 B Zbucz – Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyże współfinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011


Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Kojłach na organizację spotkań z Folklorem Regionu Puszczy Białowieskiej

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie

Małe projekty

Wartość projektu

29 243,84 PLN

Wartość dofinansowania

15 965,00 PLN

Wkład własny

13 278,84 PLN

Okres realizacji

 22.03.2010 r. – 20.10.2010 r.

Współfinanowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Leader „Małe projekty”


Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czyże gmina Czyże

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie

Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Wartość projektu

165 264,40 PLN

Wartość dofinansowania

137 612,00 PLN

 

Wykonawca robót

P. H. U. TRANSKOP – Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK Jan Oniszczuk

17 – 100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czyże gmina Czyże była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.


Remont Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie

„Odnowa i rozwój wsi”

Wykonawca robót

„ELWA” Sp. z o.o. Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 226, 17-100 Bielsk Podlaski

Wartość projektu

53 460,91 PLN

Wartość dofinansowania

33 511,91 PLN

Wkład własny

19 949,00 PLN

Produkty projektu

termomodernizacja remizo-świetlicy

Okres realizacji

24 maj – 31 lipiec 2010 r.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’


Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie

Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej

Wartość projektu

   1 428 554,34  PLN

Wartość dofinansowania

      898 949,00  PLN

Wkład własny

      529 605,34  PLN

Produkt projektu

Kanalizacja wsi Zbucz

Okres realizacji

 Etap I 10 czerwca 2011 r. Etap II 30 czerwca 2012

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”


Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Czyże

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Działanie

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Wykonawca robót

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

„ KARWOWSKI – LIPA” Sp. Jawna

ul. Polna 2a

19-500 Gołdap

Wartość projektu

1498621,00 PLN

Wartość dofinansowania

924315,00 PLN

Wkład własny

574306,00 PLN

 Produkty projektu

podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Czyże była w 62 % współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Remont Świetlicy Wiejskiej w Kojłach

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie

„Odnowa i rozwój wsi”

Wykonawca robót

Firma Usługowo – Budowlana „WRÓBLEWSKI”

Andrzej Wróblewski,

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 90 G

Wartość projektu

209 816,37 PLN

Wartość dofinansowania

157 326,00 PLN

Wkład własny

52 490,37 PLN

Produkty projektu

-  wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,

-  wyremontowano podłogi i ściany budynku,

-  wymieniono instalację elektryczną,

-   wykonano elewację budynku,

- wyremontowano kuchnię

Okres realizacji

 29 styczeń - 30 kwiecień 2010 r.

Remont Świetlicy Wiejskiej w Kojłach był w 75 % współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’
Aktywna integracja rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w gminie Czyże

Program

Kapitał Ludzki

Działanie

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Wykonawca projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość projektu

21320,00 PLN

Wartość dofinansowania

19020,00 PLN

Wkład własny

2300,00 PLN

Produkty projektu

  • doradztwo psychologiczne

  • doradztwo prawne

  • warsztaty aktywizujące:

  • sposoby poszukiwania pracy

  • autoprezentacja

  • opracowanie CV

  • możliwości zatrudnienia w oparciu o elastyczny czas pracy

  • wypłata zasiłków celowych i specjalnych

Okres realizacji

1 września 2009 – 31 grudnia 2009

   Aktywna integracja rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne w gminie Czyże była w 89 % wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czyżach

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie

„Odnowa i rozwój wsi”

Wykonawca robót

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych ”WYGODA” Sp. z o.o.

Ul. Chmielna 92 A, 17-100 Bielsk Podlaski

Wartość projektu

121 097,96 PLN

Wartość dofinansowania

74 445,00 PLN

Wkład własny

46 652,96 PLN

Produkty projektu

Wyremontowano:

- sufity,

- podłogi,

- ściany budynku,

- kuchnię,

- sanitariaty

Okres realizacji

1 czerwca 2009 r.– 20 sierpnia 2009 r.

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czyżach była w 75 % współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze

Program

Sektorowy Program Operacyjny

 

Wykonawca robót

ELWA Sp. z o.o.

ul. Białowieska 117

17-100 Bielsk Podlaski

Wartość projektu

77 289,84 PLN

Wartość dofinansowania

61 831,00 PLN

Wkład własny

15 458,84 PLN

 

Produkty projektu

 

-     wymieniono stolarkę okienną i drzwiową

-     wyremontowano podłogi i ściany budynku

-     wymieniono instalację elektryczną i sanitarną

-     wykonano izolację przeciwwilgociową, cieplną i przeciwdźwiękową

-    wymieniono pokrycie dachu

-    wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych

Okres realizacji

01 luty 2007 r. - 19 kwietnia 2007 r.

 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze  był w   80 % finansowany ze środków Unii Europejskiej z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 B Kuraszewo - Lady

Program

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

Wykonawca robót

 

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych „BUDOMOST”  z Białegostoku

15-522 Zaścianki
ul. Szosa Baranowicka 37

Wartość projektu

 

408 054,86 PLN

Wartość dofinansowania

 

286 041,14 PLN

Wkład Urzędu Gminy Czyże

20 000,00 PLN

 Wkład Starostwa Powiatowego w Hajnówce

102 013,72 PLN

 

Produkty projektu

 

 

przebudowano odcinek drogi o długości 2890 m

Przebudowa drogi powiatowej nr 1614 B Kuraszewo – Lady była w 70 % współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.Remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czyżach

- wymiana stolarki okiennej

 

Program

Aktywizacja obszarów wiejskich

Wykonawca robót

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

 

Inspektor nadzoru

 

Konstanty Patejuk

ul. Ks. Wierobieja 18

17-200 Hajnówka

Wartość projektu

 

37 307,60 PLN

Wartość dofinansowania

 

15 669,00 PLN

Wkład własny

 

21 638,60 PLN

Produkty projektu

 

-         22 szt. wymienionych okien wraz z parapetami zewnętrznymi

Okres realizacji

 

15 września 2004 r. - 30 października 2004 r.

 Remont Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czyżach  było  w   42 % finansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Aktywizacja Obszarów Wiejskich.


Rozbudowa wodociągu Czyże i podłączeń domowych we wsiach

kol. Kojły i kol. Kuraszewo

Działanie

 

3 – Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

Schemat

3.1 Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem

 

Wykonawca robót

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Studziwodzka 37

17-100 Bielsk Podlaski

 

Inspektor nadzoru

 

Tadeusz Wyszkowski

ul. Reja 18

16-001 Kleosin

Wartość projektu

 

244 406,49 PLN

Wartość dofinansowania

 

122 203,24 PLN

Wkład własny

 

122 203,25 PLN

Produkty projektu

-         długość wybudowanej sieci wodociągowej – 4633 mb.

-         długość przyłączy domowych – 2879 mb

Okres realizacji

 

19 maj 2003 r. - 11 czerwiec 2003 r.

 Rozbudowa wodociągu Czyże i podłączeń domowych we wsiach kol. Kojły i kol. Kuraszewo była w   50 % finansowana ze środków Unii Europejskiej z programu SAPARD.Przebudowa drogi gminnej Nr 0322002

Łuszcze - Kuraszewo

Program

 

Aktywizacja obszarów wiejskich

 

Wykonawca robót

 

Przedsiębiorstwo drogowo – mostowe MAKSBUD

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

 

Inspektor nadzoru

 

Tadeusz Wyszkowski

ul. Reja 18

16-001 Kleosin

Wartość projektu

 

269 808,63 PLN

Wartość dofinansowania

 

134 904,00 PLN

Wkład własny

 

134 904,63 PLN

 

Produkty projektu

 

 

-         ułożenie przepustów pod zjazdami – 35,5 mb.

-         wykonanie nawierzchni na zjazdach – 532,5 m2.

-         wykonanie warstwy ścieralnej – 5643 m2.

 

Okres realizacji

 

15 lipca 2002 r. - 25 września 2002 r.

 Przebudowa drogi gminnej Nr 0322002 Łuszcze – Kuraszewo  była w   50 % finansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Aktywizacja Obszarów Wiejskich.

 


Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Czyżach

 

Priorytet

3 – Rozwój lokalny

Działanie

3.1 Obszary Wiejskie

Wykonawca robót

 

CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o.

ul. Monte Cassino 37

70-464 Szczecin

Inspektor nadzoru

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

ul. Zwycięstwa 10A

15-703 Białystok

Wartość projektu

1 440 184,39 PLN

Wartość dofinansowania

1 163 275,03 PLN

Wkład własny

276 909,36 PLN

Produkty projektu

-         liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków – 1szt.

-         długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 1,14km

-         liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – 4szt.

Okres realizacji

30 czerwca 2005 r. - 30 wrzesień 2006 r.

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Czyżach jest w 75 % finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10 % z budżetu państwa.

 

 


 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże