www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, Czyże 98, 17-207 Czyże

2.      Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@ugczyze.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  oraz  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz innych ustaw niezbędnych do realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa do których stosowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, Pani/Pan że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.      Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy o pomocy społecznej jest obligatoryjne. Niepodanie wymaganych danych będzie wiązało się z niemożliwością realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej w zakresie udzielenia oczekiwanej pomocy.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże