www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty | Ogłoszenia i komunikaty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Zespół Szkół

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski


 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminy opłat za odbiór odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w 2017 roku realizuje projekt pn "Gmina Czyże bez przemocy" dofinansowany z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

 Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to 33495 zł, z czego 25800 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

 W projekcie zaplanowano następujące działania:

 Działanie 1: „Pomagam profesjonalnie – zespół interdyscyplinarny”.

 Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego w Czyżach. Podczas spotkań doskonalących w zależności od grupy i zapotrzebowania po weryfikacji doskonalony będzie warsztat pracy w zakresie rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy, stosującymi przemoc, uzupełniona wiedza na temat samego zjawiska przemocy, sposobów interwencji, form pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami stosującymi przemoc oraz możliwości zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie a także informacje szczegółowe na temat procedury niebieskiej karty. Celem szkolenia jest dążenie do podniesienia jakości działań, profesjonalizmu w wypełnianiu zadań nałożonych przez ustawodawcę na zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze poprzez wzmocnienie współpracy i kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych członków, a tym samym zwiększenie skuteczności w profilaktyce i zwalczaniu zjawiska przemocy domowej.

Działanie 2: „Pomagam profesjonalnie – przemoc”.

Szkolenie skierowane do nauczycieli, pedagogów, dyrektora szkoły, pracowników GOPS, dzielnicowych, przedstawicieli służby zdrowia oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach. Celem szkolenia będzie wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie a także uświadomienie sobie własnych przekonań odnośnie przemocy w rodzinie,
rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą przemocy, dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. Poprzez realizację projektu chcemy zwiększyć aktywność instytucji ochrony zdrowia i oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy.

 Działanie 3 „Pomagam profesjonalnie – I pomoc”.

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej dla specjalistów zajmujących się problematyka przemocy tj pedagogów, nauczycieli, pracowników GOPS, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Każdy z Nas może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał udzielić pomocy innej osobie lub co gorsza potrzebować pomocy. Dlatego ważne jest uświadomienie każdego człowieka o wartości, jaką niesie ze sobą umiejętność udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacji zaistniałego zdarzenia. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia, rozpoznania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym, postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych, wykorzystania apteczki   i jej wyposażenia.

Działanie 4. Stworzenie poradnictwa specjalistycznego „Punkt wsparcia rodziny”

Zdając sobie sprawę z potrzeby konsultacji indywidualnych oraz trudności z dostępem do pomocy specjalistycznej w gminie Czyże (bardzo ograniczona komunikacja publiczna, duża odległość do specjalistów), w ramach projektu uwzględniliśmy dyżury specjalistów mające na celu wsparcie indywidualne uczestników. Realizacja niniejszego działania przyczyni się do poszerzenia zakresu świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czyżach dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Osoby uczestniczące  w programie skorzystają z porad prawnika, psychologa, pracownika socjalnego. Celem przeprowadzonych konsultacji będzie wzrost u uczestników umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar i świadków przemocy, zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy.

„Punkt wsparcia rodziny” będzie dostępny dla wszystkich potrzebujących mieszkańców gminy Czyże.

Działanie 5. Program dla rodziców „Kocham- nie biję”.

Program „Kocham-nie biję” jest to oferta warsztatów dla rodziców przekazujących rodzicom istotne informacje dotyczące właściwych postaw rodzicielskich, które mają wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Warsztaty pomogą rodzicom umocnić swoje umiejętności wychowawcze, pogłębić świadomość dotyczącą własnych postaw w relacji z dzieckiem, powodów dotychczasowych zachowań, konsekwencji stosowania klapsów, krzyku, obelg, umiejętności tworzenia zasad  w rodzinie i stawiania granic, które będą przestrzegane przez dzieci, wzrost umiejętności budowania dobrego kontaktu z dzieckiem, rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami, poszerzenie umiejętności komunikacyjnych. Aby zwiększyć intensywność i efektywność oddziaływań wobec rodziny warsztaty będą wyjazdowe  (3 dniowe). Dzięki temu umocnią się więzi między rodzicem a dzieckiem, rodzice będą mieli okazje trenować pod opieka psychologa i specjalisty pracy socjalnej a także asystenta rodziny sposoby budowania relacji z dzieckiem, stawiania granic, przestrzegania ustalonych norm i zasad, tłumaczenia reguł przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby dziecka oraz naukę rozwiązywania konfliktów bez używania siły oraz przemocy słownej. Wyjazd stanowić będzie ponadto okazję do obserwacji rzeczywistych relacji z dzieckiem, postaw rodziców i jest najefektywniejszym sposobem modyfikacji niewłaściwych zachowań.

Działanie 6.  Program dla rodziców „Kocham- pomagam”.

 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej dla rodziców. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom dorośli muszą zyskać pewność co do swojej wiedzy i umiejętności w kwestii pierwszej pomocy. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach i nabycie następujących umiejętności: postępowania w miejscu zdarzenia; rozpoznania stanów zagrożenia życia, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielanie pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, urazach kręgosłupa, złamaniach, zwichnięciach, zatruciach, porażeniach prądem elektrycznym; postępowania w czasie wypadków komunikacyjnych; wykorzystania apteczki
 i jej wyposażenia.

Działanie 7. Lokalna kampania dotycząca przemocy „Gmina Czyże bez przemocy”.

 Zorganizowanie stoiska - „Gmina Czyże bez przemocy”, w którym podczas lokalnych imprez pracownicy GOPS i członkowie zespołu interdyscyplinarnego informować będą mieszkańców o dyżurach specjalistów, udzielać będą porad dotyczących problemów związanych z przemocą i innych, rozdawać będą ulotki i inne gadżety.

 

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże