www.ugczyze.pl  OFICJALNA STRONA INTERNETOWA                                                                         | Kontakty |
 

O gminie...

Start
Historia
Sołectwa

Rada Gminy
Przyroda
Gospodarka

CEIDG

Podmioty gospodarcze

INSTYTUCJE
Podatki i opłaty
Świetlice

Atrakcje turystyczne
Agroturystyka
Wielokulturowość

Zespoły Śpiewacze

Sport
Parafie
Służba zdrowia
Harcerze

Ochotnicza Straż Pożarna
Mapa gminy
Galeria zdjęć
Film promocyjny
Ciekawe strony
Pogoda w Czyżach

Ogłoszenia mieszkańców

Petycja

Rewiry łowieckie

Projekty UE

Jednostki gminy

Urząd Gminy
Szkoła PODSTAWOWA

Ośrodek Kultury
Biblioteka

GOPS

e-Administracja

BIP

Uchwały Rady Gminy Czyże
Protokoły z sesji
Zamówienia publiczne
Skrzynka Podawcza-ePUAP
Skrzynka Podawcza - CU
Dziennik Urzędowy
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Poradniki


 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DODATKOWE ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZYŻACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2019 ROKU

     

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach jest głównym koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej w Gminie Czyże. Nadrzędnym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego. W swojej ofercie  programowej GOK oferuje działania, które służą integracji społeczeństwa i adresowane są dla jak najszerszej liczby mieszkańców poprzez  uwzględnienie ich oczekiwań.

      Kolejnym bardzo ważnym, celem jest rozpropagowanie Gminy Czyże i jej kulturowego dziedzictwa poprzez organizację imprez o szerszym zasięgu. Tym samym Gminny Ośrodek Kultury podejmuje też działania stwarzające ofertę dla przybywających do nas turystów, zwłaszcza podczas miesięcy wakacyjnych.

Kadra Gminnego Ośrodka Kultury: 

·         Jerzy Jakimiuk – dyrektor GOK

·         Grażyna Prokopiuk – główny księgowy

·         Joanna Białowieżec – bibliotekarz-asystent

·         Jerzy Haniewicz – instruktor ds. muzyki, akompaniator

 

Gospodarze świetlic i klubów:

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZYŻACH

Gospodarz Świetlicy - Stepaniuk Halina

tel. 792 607 749

KLUB WIEJSKI W OSÓWCE

Gospodarz Świetlicy - Tamara Iwaniuk

tel. 85 68 133 16, 603 443 273

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOJŁACH

Gospodarz Świetlicy - Barbara Małaszkiewicz

tel. 533 724 428

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH

Gospodarz Świetlicy - Ludmiła Paszkowska

tel. 664 870 207

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE

Gospodarz Świetlicy – Katarzyna Filimoniuk

tel. 508 193 449

ŚWIETLICA WIEJSKA W SZOSTAKOWIE

Gospodarz Świetlicy – Janina Górska

tel. 726 361 045

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU

Gospodarz Świetlicy – Agnieszka Plis

tel. 722 245 922

ŚWIETLICA WIEJSKA W KAMIENIU

Gospodarz Świetlicy - Gawryluk Mikołaj

tel. 508 416 495

ŚWIETLICA WIEJSKA W MORZU

Gospodarz Świetlicy – Halina Chilimoniuk

tel. 603 429 408

REMIZO ŚWIETLICA W CZYŻACH

  W dyspozycji Zarządu OSP w Czyżach

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach jest wpisany do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Gminy Czyże pod numerem 1/ 92 z dnia 08.08.1992 r.

Gminny Ośrodek Kultury ma swoją siedzibę w Centrum Administracyjnym w Czyżach 98.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

17 – 207 Czyże 98
tel. 85 681 35 31   fax 85 681 89 91
e-mail: gok.czyze@wp.pl

 

REGON: 000976534          NIP: 543-147-92-34

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach wczoraj i  dziś

31 grudnia 2017 roku miną 43 lat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach, który mimo skromnego zaplecza kadrowego, lokalowego i sprzętowego, zawsze starał się być koordynatorem aktywności społeczno-kulturalnej gminy i rzecznikiem społecznego ruchu na rzecz kultury. Mimo trudności lokalowych i kadrowych, lepszych i gorszych momentów w działalności, dzisiaj możemy pochwalić się bogatym dorobkiem kulturalnym i bogatym zakresem działań, dotyczących nie tylko społeczności lokalnej, ale także współpracy ponadregionalnej. Również widoczne z perspektywy czasu zmiany świadczą o rozwoju instytucji i przekształcaniu jej w ośrodek współtworzony przez społeczność lokalną, w jak najszerszym stopniu otwartym na jej potrzeby i oczekiwania.

Aby przybliżyć Państwu rozwój GOK-u przedstawimy jego historię oraz dzień dzisiejszy.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – „historia”

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach został powołany do życia na mocy uchwały nr VII/21/74 Gminnej Rady Narodowej w Czyżach z dnia 31 grudnia 1974 roku. Siedziba ośrodka mieściła się najpierw w budynku remizo-świetlicy a następnie w Świetlicy Gminnej w Czyżach. W początkowych latach działalność ośrodka koncentrowała się na prowadzeniu kół zainteresowań, takich jak: fotograficzne, sportowe, klub TV SAT. „Astra”, zespół wokalno-instrumentalny oraz na organizacji imprez okolicznościowych, rozrywkowych i rekreacyjnych. Ponadto GOK sprawował opiekę merytoryczną nad Klubami Rolnika w Czyżach i Klejnikach oraz Klubami „Prasa – Książka – Ruch” w Morzu, Zbuczu, Szostakowie, Kojłach i Kuraszewie. Chlubą w tamtym czasie były zespoły folklorystyczne „Niezabudki” z Kuraszewa i „Czyżowianie” z Czyż (działające do dnia dzisiejszego ) oraz młodzieżowy zespół wokalny z Czyż  i zespół instrumentalno-wokalny, a ich występy cieszyły się dużą popularnością i były nieodłączną częścią imprez lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. GOK sprawował także opiekę merytoryczną i instruktorską nad działalnością wokalnych zespołów szkolnych „Promyki” i „Soniejka”.

Istotnym źródłem informacji w naszej gminie był też  miesięcznik „Gazeta Czyżowska”– Biuletyn Informacyjny Gminy Czyże redagowany od 1992 r. przez zespół pracowników GOK-u przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy i przedstawicieli społeczności lokalnej. W sumie ukazało się 68 numerów czasopisma oraz kilka numerów specjalnych. Było to jedno z pierwszych pism lokalnych w regionie Puszczy Białowieskiej. Gazeta relacjonowała wydarzenia gospodarcze, kulturalne, szkolne, zawierała wywiady, zagadnienia o tematyce rolniczej, itp. Była czasopismem ogólnodostępnym, przez co mieszkańcy na bieżąco czerpali wiedzę na temat wydarzeń o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Uchwałą Rady Gminy Czyże nr III / 24/ 03 z dnia 31 grudnia 2003 r. do GOK-u została przyłączona Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżach oraz Filia Biblioteczna w Klejnikach. Z dniem 30.06.2003 r. została zlikwidowana Filia Biblioteczna w Klejnikach, a na jej miejsce z dniem 03.11.2003 r. na bazie istniejącego księgozbioru uruchomiono Punkt Biblioteczny.

Ważnym okresem w funkcjonowaniu ośrodka  jest 2004 rok, kiedy to GOK i Biblioteka Publiczna  przeniesione zostały do obecnego budynku, czyli Centrum Administracyjnego Gminy Czyże. Wówczas wzbogaceniu uległy zasoby lokalowo – sprzętowe. GOK rozwijał się, organizowane były imprezy kulturalno – rozrywkowo – rekreacyjne, prowadzone były dla dzieci i młodzieży zajęcia warsztatowe oraz uruchomiono „kawiarenkę Internetową” w ramach programu Ikonk@.

Prężnie rozwijała się działalność zespołów amatorskich, a swoją obecność silnie zaznaczyły:

          Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż,

          Zespół Śpiewaczy „Niezabudki” z Kuraszewa,

          Zespół Śpiewaczy „Zbuczanki” ze Zbucza oraz zespoły szkolne

Działalność ośrodka na przestrzeni tych 36 lat ulegała ciągłym zmianom, których wyznacznikiem stały się zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz możliwości instytucji kultury. Z uwagi na zachodzące zmiany polityczne i społeczno-cywilizacyjne, większość tych przedsięwzięć nie jest obecnie kontynuowana, ale dzięki zdobytemu w trakcie ich realizacji doświadczeniu, stały się one dobrym tworzywem i inspiracją do obecnej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – „dziś”

Jak już wspomnieliśmy, obecna działalność ośrodka w dużym stopniu została zapoczątkowana w poprzednim okresie, ma też swoje korzenie w bogatej historii gminy i regionu. Jest dostosowywana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, na miarę istniejących zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Stwarzamy między innymi możliwości edukacji artystycznej i rozwoju pasji oraz zainteresowań mieszkańców. I tu przykładem mogą być:

- Zespół Folklorystyczny „Czyżowianie” z Czyż, o którym krótko nadmieniliśmy wcześniej. Godnie reprezentuje nas na konkursach, przeglądach i festiwalach, gdzie zajmuje czołowe miejsca i wyróżnienia. Wielokrotnie nagradzany przez władze gminne, powiatowe i wojewódzkie, a jego członkowie zostali także docenieni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół ma bardzo urozmaicony repertuar i bogate formy wykonawcze -  folklor Podlasia, piosenki białoruskie, ukraińskie, polskie - można usłyszeć i grupę żeńską i grupę męską.

Dorobek artystyczny zespołu jest znaczny, stosunkowo   bogaty   i  wszechstronny.   Zdobyli dotychczas wiele nagród i wyróżnień. Między innymi trzykrotnie byli uczestnikami Dożynek Prezydenckich w Spale. Za osiągnięcia artystyczne zostali uhonorowani Zbiorową Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” oraz indywidualnymi odznakami „Zasłużony Działacz Kultury.

- Zespół śpiewaczo – obrzędowy „Niezabudki” z Kuraszewa, który powstał w 1974 roku, cechuje duża znajomość i kultywowanie regionalnych tradycji i obrzędów. Członkinie zespołu są laureatkami wielu konkursów, przeglądów i festiwali, takich jak  Przeglądy Zespołów Obrzędowych, Wojewódzkie oraz Regionalne Przeglądy Zespołów Folklorystycznych.

- Zespół muzyczno-folklorystyczny „Wierasy” z Gminy Czyże. Zespół Wierasy narodził się podczas spotkania Koła Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Czyżach w 2012 r. Inicjatorkami powstania zespołu były Panie: Walentyna Prokopiuk i Irena Romaniuk. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Pani Irena Łukaszuk.

 W listopadzie 2012 r. zespół miał swój pierwszy występ na spotkaniu z okazji „Dnia seniora” w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach, a pierwszy oficjalny występ na scenie miał miejsce w styczniu 2013 r. podczas „Hajnowskiego Spotkania z Kolędą Prawosławną.”

- Grupa Wokalna z Morza.  Zespół wokalny z Morza powstał w 2016 roku. Kierownikiem zespołu jest Pani Wiera Bołtromiuk. Zespół po raz pierwszy publicznie wystąpił na Festynie Kupalinka w Leniewie. Od tej pory systematycznie  bierze udział w przeglądach, festynach i imprezach organizowanych w Gminie i poza Gminą Czyże. W 2017 roku zespół uczestniczył w programie „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z inicjatywy grupy nieformalnej „Morze – wiele może”.

Wszystkie wymienione zespoły, kilkakrotnie prezentowały swój dorobek na antenie radiowej i telewizyjnej, a większość z nich swój repertuar ma zapisany na kasetach audio i płytach CD.

Ważną sferą współczesnej działalności ośrodka są wydarzenia kulturalne:

- „Kupalinka” – Festyn z Obrzędem Świętojańskim nad zbiornikiem wodnym w Leniewie, którego tradycją są występy zespołów artystycznych i obrzędowych, puszczanie wianków na rzece Łoknica, a także stoiska handlowe, palenie ognisk i ludowa zabawa taneczna. Tak jest co roku i to właśnie te atrakcje przyciągają do tej miejscowości kilkutysięczną publiczność.

- „Festyn Archeologiczny’ Zbucz-Grodzisko” – od samego początku ważnym elementem imprezy jest możliwość połączenia zwiedzania zabytkowych obiektów archeologicznych z występami zespołów folklorystycznych, pokazami dawnych rzemiosł, walkami wojów, kiermaszami artystycznymi, konkursami, grami i szeroko rozumianym wypoczynkiem rodzinnym. Festyn ma również walory edukacyjne. W Zbuczu przez wiele godzin można się dobrze bawić i wypoczywać.

- Z kolei Festyny „I tam żywuć ludzi” organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem i Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce od prawie 10 lat przyciągają mieszkańców gminy Czyż i okolic, którzy interesują się folklorem i kulturą muzyczną podlaskich Białorusinów.

 

 

© Copyright by Urząd Gminy Czyże