W dniu 27 października 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Czyże. 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Sprawdzenie quorum obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.,

b)        Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże,

c)        zmieniająca uchwałę nr XVII/109/2020 Rady Gminy Czyże z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d)        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania przez Gminę Hajnówka Gminie Czyże zadania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach będących mieszkańcami Gminy Hajnówka.

5.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

6.     Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.

7.     Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

8.     Zapytania i wolne wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.

 

 


W dniu 8 października 2020 r. przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji pn. „Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski - Narew, w miejscowości Klejniki”. Wartość inwestycji 232 673,32 zł. Dziękujemy Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich za wspólne przeprowadzenie inwestycji.