W dniu 31 marca 2020 roku odbyła się XIV sesję Rady Gminy Czyże.
Porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Sprawdzenie quorum obrad.

3)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2020-2023,

c)     udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu,

d)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 rok,

e)    przyjęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową,

f)     funduszu sołeckiego,

g)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2020 roku”,

h)    ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

5)    Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6)    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

7)    Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

8)    Odpowiedzi na interpelacje.

9)    Zapytania i wolne wnioski.

10)  Zamknięcie obrad.

 

 


W dniu 13 marca 2020 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa  Łuszcze. Na spotkaniu omawiana była bieżąca sytuacja Gminy Czyże oraz sprawy sołectwa.

 

 


11 marca 2020 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania było zagrożenie pojawienia się koronawirusa COVIT-2019 w powiecie hajnowskim.

 

 


10 marca 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Gminy Czyże na temat „Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020. Wnioski o płatności w roku 2020 - eWniosekPlus. Szkolenie zorganizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział terenowy w Hajnówce.

 

 

 


2 marca 2020 r. odbyło się spotkanie Gmin Udziałowców Spółki Wodociągi Podlaskie Sp z o.o. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Zarządu Województwa Podlaskiego. Tematem spotkania było omówienie dalszego funkcjonowania Spółki.