28 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

Porządek obrad:

 

1. Dyskusja nad dokumentami sprawozdawczymi za 2019 rok.

2. Sprawy różne.

 

W tym samym dniu odbyło się również Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Biura Stowarzyszenia za rok 2019 - podjęcie stosownej uchwały.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - podjęcie stosownej uchwały.

6. Dyskusja i przyjęcie Preliminarza budżetowego na rok 2020.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 


Zakończyły się roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Szostakowie. Remont był przeprowadzony w ramach projektu pn. „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane” realizowanego w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0276/18 współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Koszt zadania robót budowlanych 577 780,20 zł.

 

 

 

 

 


3 lipca 2020 r, odbyło się spotkanie dotyczące problemów związanych z suszą oraz omówienie inicjatyw zwiększających retencję korytową. Omówione również zostały zasady i zakres współpracy dotyczący obsługi urządzeń wodnych mających znaczenie dla retencji a będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tak aby zwiększyć oddziaływanie tych obiektów w zakresie retencji.

 

 

 


30 czerwca 2020 r. odbyło się VII Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie zgromadzenia.

2.    Ustalenie porządku Zgromadzenia.

3.    Przyjęcie protokołu z VI Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 25 marca 2020 r.

4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie miedzy Zgromadzeniami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim za 2019 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.

7.    Dyskusja i wolne wnioski.

8.    Zakończenie Zgromadzenia.