W dniu 29 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XXV sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)   zmiany uchwały Nr XXXIV/162/10 Rady Gminy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia,

b)    zmian Statutu Gminy Czyże,

c)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

d)   Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże,

e)   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

5.    Przygotowanie Zespołu Szkół w Czyżach do nowego roku szkolnego.

6.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7.    Sprawozdanie z działalności między sesjami Kierowników jednostek organizacyjnych.

8.    Odpowiedzi na interpelacje.

9.    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

 W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk.

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 22 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach odbył się  „Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego” z udziałem 7 z pośród 9 zaproszonych par. Jubileusz rozpoczął Marsz Mendelsona następnie Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżach Pani Walentyna Plewa odczytała życzenia zaproszonym Jubilatom, Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk oraz Dyrektor GOK w Czyżach Jerzy Jakimiuk również dołączyli się do życzeń. Jubilatom na osłodę zaśpiewała Grupa Wokalna ze Szkoły Podstawowej w Czyżach. Uroczystość zakończyła się małym poczęstunkiem.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 21 września 2017 r. samorządy lokalne z regionu Puszcza Białowieska zaakceptowały propozycję korekty obszarów strefowych Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO - Białowieza Forest (w częśći polskiej Obiektu).

 

 

 

 

 


W dniu 20 września 2017 r. odbyło się X Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska.

Program Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.

3. Przyjęcie protokółu z IX Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 11 kwietnia 2017 r.

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie między Zgromadzeniami.

5. Wybór komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

6. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie Zgromadzenia.

Nowym Przewodniczącym Zgromadzenia wybrana została jednogłośnie Wójt Gminy Boćki Dorota Kędra - Ptaszyńska

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 września 2017 r. odbyło się X Zgromadzenie Zwyczajne Związku Gmin Regionu Puszcza Białowieska.

Program Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Ustalenie porządku Zgromadzenia.

3. Przyjęcie protokółu z IX Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 11 kwietnia 2017 r.

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku w okresie między Zgromadzeniami.

5. Wybór komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

6. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie Zgromadzenia.

Nowym Przewodniczącym Zgromadzenia wybrana została jednogłośnie Wójt Gminy Boćki Dorota Kędra - Ptaszyńska

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 14 września  2017 r. odbyło się XXI Zgromadzenie Ogólne  Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Program spotkania:

 

Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

·         Prezentacja dorobku i walorów Miasta Augustów – Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustów,

·         Wybór w głosowaniu jawnym spośród przedstawicieli gmin członkowskich przewodniczącego obrad XXI Zgromadzenia Ogólnego,

·         Przyjęcie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia,

·         Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej,

·         Wybór składu Komisji Skrutacyjnej,

·         Zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej – wybory uzupełniające – podjęcie uchwały,

·         Zmiany w statucie Związku – przedstawienie proponowanych zmian i dyskusja

- Uchwała nr XXI/25/17 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – podjęcie uchwały.

- Uchwała Nr XXI/26/17 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa  Podlaskiego  w sprawie tekstu jednolitego  Statutu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – podjęcie uchwały.

 

Debata nt: „Jak rozwijać obszary wiejskie naszego regionu w kontekście przeprowadzonych i przygotowanych zmian prawnych oraz dostępności i dystrybucji środków unijnych i krajowych”.

·         Wprowadzenie do dyskusji – Mirosław Lech Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

·         Wystąpienie Pana Leszka Świętalskiego – Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej nt. najistotniejszych działań parlamentu i rządu w zakresie prawodawstwa, co do których ZGWRP wydawał stanowiska, opinie lub uczestniczył w procesie legislacyjnym.

·         Wystąpienie zaproszonych gości:

- Pan Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski,

- Pan Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego i jego współpracownicy,

- dyskusja, zgłaszanie wniosków i stanowisk.

  • Podsumowanie obrad i informacja Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego o aktualnych i planowanych działaniach Związku.

 

 

 

 

 


15 września br. w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się zebranie Koła Gminnego Związku Emerytów i
Rencistów. Tematem spotkania było sprawozdanie z bieżącej działalności koła gminnego, które przedstawiła jego przewodnicząca Irena Romaniuk. Biorący udział w spotkaniu Anna Stankowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach przedstawiła najbliższe plany działalności ośrodka na rzecz osób starszych, a dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Jakimiuk przedstawił kalendarz imprez kulturalnych, w tym organizacji tegorocznego Dnia Seniora. Został też ustalony termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła gminnego związku.

 

 

 

 

 


W dniu 12 września 2017 r. Gminę Czyże odwiedził Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus wraz z sekretarzem ks. Tomaszem Szmurło oraz ks. kan. mgr. Józefem Poskrobko Proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Dostojni goście spotkali się z Wójtem i pracownikami urzędu a następnie odwiedzili Szkołę Podstawową w Czyżach.

 

 

Fotoreportaż


W dniu 6 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się spotkanie klastra energetycznego. Definicja klastra energetycznego została przedstawiona w znowelizowanej wersji ustawy o odnawialnych źródeł energii. Pozwala to na tworzenie porozumień cywilno-prawnych, zawieranych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania lub obrotu energią z OZE bądź z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, odpowiednio w granicach jednej gminy albo powiatu.

 

 

 

 


2 września 2017 r. Gmina Czyże wzięła udział w Białoruskim Festynie Ludowym " Orlańskie Spotkania " w Orli. Namiot promocyjny Gminy Czyże cieszył się ogromnym zainteresowaniem osób przybyłych na festyn. Potrawy serwowane w naszym namiocie promocyjnym bardzo smakowały przybyłym uczestnikom. Na scenie z Gminy Czyże zaprezentował się zespół „Czyżowianie” z Czyż.