W dniu 28 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie po raz czwarty odbyła się Choinka Parafialna.

 

Fotoreportaż

 


Spotkanie Noworoczne w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.

 

 


W dniu 27.01.2017 o godz. 1000 w Świetlicy Wiejskiej w Czyżach odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej „Czyże” w Czyżach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór przewodniczącego obrad

 3. Wybór protokolanta obrad.

 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków

 5. Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z zadań gospodarczych za 2016 r.

 7. Sprawozdanie księgowej z zadań finansowych za 2016 r.

 8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

 9. Udzielenia absolutorium Zarządowi GSW Czyże w Czyżach.

 10. Ustalenie wysokości składki członków spółki za 1 ha zmeliorowanych gruntów w 2017 r.

 11. Plan pracy na 2017 r.

 12. Przyjęcie uchwał i wniosków.

 13. Sprawy różne.

 14. Zakończenie obrad.


W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania

 4. Zatwierdzenie zmian w Procedurze ustalania lub zmian kryteriów oceny operacji wprowadzonych po uwagach Urzędu Marszałkowskiego.

 5. Zatwierdzenie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Stanowiących Załącznik Nr 1 do Procedury ustalania lub zmian kryteriów oceny operacji wprowadzonych po uwagach Urzędu Marszałkowskiego.

 6. Sprawy różne, wolne wnioski.

 7. Zakończenie zebrania

 

 


W dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 830 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kojły. Na spotkaniu omawiane były sprawy bieżące dotyczące sołectwa oraz Gminy.

 

 

 

 


W dniu 24 stycznia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże odbyła się XIX sesja Rady Gminy Czyże.

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.    Interpelacje radnych.

4.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a.    uchwalenie planu rozwoju miejscowości wsi Klejniki,

b.    przyjęcie Programu Aktywności lokalnej 2017-2020.

5.    Informacja Wójta z działalności między sesjami.

6.    Informacja kierowników jednostek organizacyjnych.

7.    Odpowiedzi na interpelacje.

8.    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

9.    Zamknięcie obrad.

 

W obradach uczestniczył Radny Powiatu Hajnowskiego Piotr Filimoniuk, Kierownik PZDR w Hajnówce Mikołaj Janowski oraz członek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej Leon Topolewski.

 

 

 

 

 

 


W dniu 20 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w spotkaniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gościem specjalnym uroczystości był Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Poseł na Sejm RP dr Władysław Kosiniak – Kamysz.

 

 


W dniu 20 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Czyże uczestniczył w uroczystości 55 – lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.

Program uroczystości:

1.    Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej pod przewodnictwem J.E. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza.

2.    Poświęcenie wyremontowanych oddziałów szpitalnych bloku C i dziecięcej izby przyjęć.

3.    Uroczystość jubileuszowa:

-         prezentacja osiągnięć szpitala,

-         wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego,

-         wręczenie podziękowań,

-         przemówienia okolicznościowe.


W dniu 20 stycznia 2017 r. w Bielskim Domu Kultury odbyło się Spotkanie Noworoczne. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Czyże Jerzy Wasiluk.

 

 

 


Młodzież i dzieci z Zespołu Szkół w Czyżach pod opieką nauczycieli religii kolędowały na rzecz Parafii w Czyżach.

 

 

 

 

3 grudnia 2016 r. w Parafii Prawosławnej w Czyżach miała miejsce „Bracka świecza”. Tradycja wyrobu świec woskowych przetrwała tylko w nielicznych parafiach, do nich można zaliczyć Parafię Prawosławną w Czyżach, która co roku stara się przyciągnąć jak największą liczbę wiernych by podtrzymać tę starą tradycję, aby nie zanikła tak jak w innych parafiach.

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 13 stycznia 2017 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy Czyże Jerzego Wasiluka a Gminą Narew reprezentowaną przez Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza dotyczący wspólnej realizacji Projektu „Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Przy podpisaniu listu obecne były również Kierownik GOPS w Czyżach Anna Stankowska oraz Kierownik GOPS w Narwi Elżbieta Lewicka.